Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Elektrība

Marta Pacunska

1
2
3
4
             
   
5
 
6
                   
         
 
7
                   
       
 
8
                         
       
   
9
10
 
       
       
 
11
                     
     
12
                 
 
13
             

Horizontāli
4.Kas atrodas atoma centrā?
6.Berzes ietekmē radušos nekustīgos lādiņus sauc par ... elektrību.
7.Nosauc elementu, kam ir tikai viens elektrons.
8.Kā sauc metāla stieni, kas, iesperot zibenim, negatīvos lādiņus novada zemē?
11.Kā sauc ierīci, ar ko ierīci iespējams noteikt, vai ķermenis ir elektrizēts?
12.Kā sauc vielas, kas labi vada elektrību?
13.... zīmes elektriskie lādiņi atgrūžas.
Vertikāli
1.Kas pārvietojas ap kodolu?
2.Nosauc elementu, kam ir 76 elektroni, tas ir arī visblīvākais metāls.
3.... indukcija ir pozitīvo un negatīvo lādiņu atvirzīšanās uzlādēta ķermeņa tuvumā.
5.Ko dara ar degvielas cisternām?
6.Pelēks metāls, kas labi vada elektrību.
8.Kā sauc elektrisko dzirksteli, kas rodas negaisa laikā?
9.... zīmes elektriskie lādiņi pievelkas.
10.Caurspīdīga viela, kas izolē elektrību.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us