Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
3
4
       
   
5
 
6
         
         
7
         
8
             
9
       
10
11
             
12
13
           
14
           
       
15
16
   
     
17
               
18
     
19
             
20
             
             
   
21
22
     
23
                     
 
24
                 
25
26
         
       
27
             
 
28
                   
       
29
30
 
       
31
32
               
               
   
33
                       
34
                       
         
 
35
                     
36
               
 
37
                 
   
 
38
                 

Across
6.Kā sauc lauztu līniju kuras galapunkti sakrīt?
7.Lineārās funkcijas grafiks?
8.Saista telpisku taisnstūri?
11.Malas kas veido leņķi, jeb atrodas pie leņķa?
13.Pamatojums, kas raksturo patiesību, kas nav pats par sevi saprotams?
17.Kā sauc lauztu līniju, ja tās posmiem nav citu kopēju punktu kā posmu galapunkti.
19.Punkts,taisne,kāds ir trešais pamatjēdziens ģeometrijā?
20.Horda kas iet caur riņķa līnijas centru?
23.Sakarība, kura katram elementam no definīcijas kopas piekārto tieši vienu elementu no vērtību kopas?
24.Lauztās līnijas posmi?
27.Perpendikula, kas novilkta no trijstūra virsotnes, pret taisni, satur pretējo malu?
28.Kā sauc trijstūri, kuram visas malas ir vienādas?
32.Nogrieznis, kas savieno divas daudzstūra virsotnes, kas nepieder pie vienas malas?
33.Kā sauc divus leņķus, ja ir viena kopēja mala, bet divas pārējās malas veido izstieptu leņķi?
34.Trijstūris, kura malas ir dažāda garuma?
35.Paralelograms kuram visi leņķi ir taisni?
36.Kā sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas vidu?
37.Daudzstūris kuram ir trīs virsotnes?
38.Kā sauc taisnes kurām ir tieši viens kopīgs punkts?
Down
1.Nogrieznis kas savieno divus riņķa līnijas punktus?
2.Paralelograms kuram visas malas ir vienādas?
3.Kā sauc leņķi kas mazāks par pilnu leņķi, bet lielāks nekā izstiepts leņķis?
4.Kā sauc četrstūri kuram divas malas ir paralēlas?
5.Mala kas atrodas pret leņķi?
9.Figūra kurai visi pretējie leņķi vienādi?
10.Ja daudzstūri visas malas vienādas tad to sauc par ......... daudzstūri?
11.Leņķus, kuru virsotnes atrodas uz vienas trijstūra malas
12.Kas veidojas divām taisnēm krustojoties?
14.Kā sauc leņķi kas sastāv no diviem izstieptiem leņķiem?
15.Leņķi, kura virsotne atrodas pretī aplūkojamai malai?
16.Kā var pateikt "plakne" citā veidā?
18.Rotācijas figūra kas veidojas rotējot taisnstūri?
21.Trijstūris, kura visi leņķi ir šauri?
22.Trijstūris, kura viens leņķis ir taisns?
25.Kā sauc leņķi kura stari ir pretēji vērsti?
26.Taisnes vienā plaknē, kuras nekrustojas?
28.Trijstūris, kurā leņķi pie pamata ir vienādi?
29.Kā sauc staru, kura sākumpunkts ir leņķa virsotnē, sadalot leņķi divās vienādās daļās?
30.Nogrieznis kas savieno centru ar brīvi izraudzītu riņķa līnijas punktu?
31.Kā sauc vienkāršu slēgtu lauztu līniju kopā ar tās ierobežoto plaknes daļu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us