Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemátika 8.klase

Arturs

1
2
3
4
 
5
         
6
7
 
8
9
                 
   
10
                       
11
                   
     
12
                   
           
13
                 
14
       
       
15
       
16
                       
         
17
                   
18
   
   
19
   
20
                   
 
21
                   
22
         
 
23
24
       
25
                 
26
           
 
27
   
 
28
               
29
             
   
30
         

Across
5.Četrstūris ir paralelograms, ja tā pretējās malas ir pa pāriem vienāda
9.Jo lielāks koeficienta a modulis |a|, jo tuvāk y asij ir novietoti parabolas
10.Romba diagonāles ir arī romba leņķu
11.Izteiksmi, kas sastāv no 2 monomu summas, sauc par
12.Skaitlisko reizinātāju monoma normālformā sauc par monoma
13.Pakāpes vērtības aprēķināšanu sauc par
15.Taisnleņķa trijstūrī hipotenūzas garuma kvadrāts vienāds ar abu katešu garumu kvadrātu
16.Četrstūri, kura pretējās malas ir pa pāriem paralēlas, sauc par
17.Paralelograma diagonāle sadala to divos vienādos
20.Romba pretējie leņķi ir vienāda
21.Taisnā leņķa pretmalu (trijstūra garāko malu) sauc par
24.Vai četrstūris, kuram trīs malas ir vienāda garuma ir rombs?
25.kvadratfunkcijas grafiku sauc par
26.Skaitlis, kas raksturo noslēgtas plaknes figūras ietverto plaknes daļu, ir šīs figūras
28.Ja a ir pozitīvs (a>0), tad parabolas zari vērsti
29.Izteiksmi, kas sastāv no 3 monomu summas, sauc par
30.Ja paralelograma diagonāles ir perpendikulāras, tad tas ir
Down
1.Romba pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma (jo visas malas ir vienāda
2.vertikālā ass ir......to parasti apzīmē ar y.
3.Romba diagonāles savā starpā ir
4.Šķērsleņķi pie diagonāles ir
6.Pierakstot punkta koordinātas, vienmēr pirmā tiek rakstīta
7.horizontālā ass ir ....to parasti apzīmē ar x
8.Paralelograma pretējie leņķi ir vienāda
14.Koordinātu asis plakni sadala 4 daļās, kuras sauc par
15.kapinot pakapi,kapinatajus
18.Četrstūris ir paralelograms, ja tā divas malas ir vienāda garuma un
19.Skaitļu, mainīgo un to pakāpju reizinājumu sauc par
22.Lineārās funkcijas grafiks ir
23.malas, kas veido taisno leņķi, sauc par
27.Četrstūris ir paralelograms, ja tā diagonāles krustpunktā dalās uz

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us