Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sinonīmi

Gunta Kaula

Izmantojot interneta vietnē letonika.lv pieejamo sinonīmu vārdnīcu, atmini krustvārdu mīklu!

1 2 3
4 5 6 7
8 9
10 11 12 13
14 15
16 17
18 19 20
21
22 23 24 25
26 27
28 29
30 31
32
33 34 35
36
37 38
39 40
41
42 43 44 45 46 47 48
49 50
51 52 53
54 55

Horizontāli
1.Vācele.
6.Brīvprātīgi.
9.Bārene.
10.Krāpnieks.
12.Jaunava.
16.Sproga.
17.Mācītājs.
18.Nopulgojums.
19.Eksistēt.
20.Rakstnieks.
22.Saulgozis.
24.Kredīts.
28.Egļu mežs.
29.Ģēnijs.
30.Reklāma.
33.Purvs.
35.Pavāre.
37.Aube.
38.Kadiķis.
41.Vilnis.
42.Migla.
46.Zupa.
48.Maks.
49.Nedrošs.
50.Kreilis.
51.Blāvs.
52.Abra.
54.Balsts.
55.Pūka.
Vertikāli
2.Brilles.
3.Valodniecība.
4.Augstsirdīgs.
5.Airis.
7.Kaimiņš.
8.Toveris.
9.Dzirnavas.
11.Dzintars.
13.Neatkarīgs.
14.Skats.
15.Brīvdienas.
21.Fiasko.
22.Uz laiku.
23.Skurstenis.
25.Solījums.
26.Svēts.
27.Tenkas.
31.Nomale.
32.Brālis.
34.Princips.
36.Sērs.
38.Dzeja.
39.Dziesminieks.
40.Ķekars.
41.Celtne.
43.Laistīties.
44.Plakāts.
45.Mitrs.
47.Kaija.
51.Dusmīgs.
53.Miegs.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us