Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ūdeņi Viļķenes mājvārdos

Mārīte Purmale

Atrisinot mīklu, uzzināsi māju vārdus Viļķenē, kuros izmantoti vārdi saistībā ar ūdeņiem, upju vai ezeru nosaukumiem. Tradicionāli visi mājvārdi ir daudzskaitlinieki, bieži vien deminutīvā - (dem.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Horizontāli
3.Māja, kas nosaukta tuvējā ezera vārdā
4.Māja Šķirstiņos
6.Zemes josla gar ūdenstilpi
8.Māju nosaukums Āsterē, Ķirbižos un Rūkās
10.Dzejnieka Viļa Lejnieka (1874 - 1940) pseidonīmā nosaukta māja
11.Šķirstiņu muižas nosaukums padomju gados
12.Māja Vitrupes labajā krastā Brīdagā (dem.)
17.Māja pie upes, krogs seno ceļu krustcelēs pagasta D, kuras nosaukumā ir daļa no kādreizējā upes vārda
18.Māja Āsterē, kas nosaukta tur esošās upes vārdā
19.Māja Ķirbižos, pie ceļa uz Lauvām
21.Tecējums
22.Māja Rūkās, kuras nosaukumā ietverts kādas Viļķenes upes nosaukums
25.Šaurā dabiskā gultnē plūstošs ūdens (dem.)
27.Māja Blomē (dem.)
28.Upes posms pie ietekas
29.Māja Rūkās, aiz Ilmakiem
30.Šaurā dabiskā gultnē plūstošs ūdens
31.Māja Āsterē (dem.)
Vertikāli
1.Dabiska ūdenstilpe sauszemes iedobumā, padziļinājumā + zemes virsmas daļa, kas paceļas virs apkārtējā līdzenā apvidus vismaz simt metru augstumā
2.Ūdens plūdums ūdenstilpē
5.Māja Vitrupes kreisajā krastā Brīdagā (dem.)
7.Ūdens virsmas pacēlums, kas, kustībā pārvietojoties, ceļas un plok (dem.)
8.Apakšzemes ūdens dabiskā izteka virs zemes (dem.)
9.Māja Vitrupē
13.Vīru ansamblis Limbažu novadā, arī māja Āsterē (dem.)
14.Ed. Virzas poēma
15.Māja Blomē
16.Māja Āsterē, netālu no Lūdiņupes
20.Dabiska ūdenstilpe sauszemes iedobumā, padziļinājumā + zemes josla gar ūdenstilpi
23.Neliels strauts (lībiskas izcelsmes vārds) (dem.)
24.Lauku māja Šķirstiņos, kuras saimnieks gatavo celmu bungas
26.Padziļinājums, bedre upes gultnē; ūdens virpulis šādā vietā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us