Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Amati Viļķenes mājvārdos

Mārīte Purmale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Horizontāli
4.Tāds, kas pastāv samērā neilgi + auduma vai tīkla darinātāji
5.Kalvji (sin.)
6.Tautas saimniecības nozares, kuras uzņēmumos iegūst izejvielas, derīgos izrakteņus un kurināmo un pārstrādā izejvielas ražošanas līdzekļos un plaša patēriņa priekšmetos, īpašnieki
9.Tāds, kas ir tikko vai nesen veidots + cilvēki, kas pārzina dārzu kultūras un strādā augkopības nozarē
11.Auduma vai tīkla darinātāji (senv.)
12.Mežaudze sausā, nabadzīgā smilts augsnē ar ķērpju, viršu u. tml. zemsedzi + zemkopji (sin.)
14.Zemkopji (sin.)
15.Feodālisma laikā Latvijā – zemnieki, kas bija atbrīvoti no feodālās rentes, bet maksāja nelielas nodevas
16.Tāds, kas pastāvējis senāk + auduma vai tīkla darinātāji
17.Biškopji (sin.)
18.Cilvēki, kuri nodarbojas ar ūdensdzīvnieku ieguvi ar īpašiem rīkiem
Vertikāli
1.Važoņi (sin.)
2.Tāds, kas atrodas starp citiem + zemkopji (sin.); arī cilvēki, kuru dzimtā vieta ir Vidzeme
3.Koka darbu, koka apstrādāšanas speciālisti vai amatnieki, kas nodarbojas ar koka priekšmetu izgatavošanu
5.Apavu šūšanas un labošanas speciālisti
7.Strādnieki, speciālisti, kas ceļ vai veido no betona, kaļķu u.c. javas vai no akmeņiem, ķieģeļiem u. tml. ar javas saistījumu
8.Tādi, kam ir liels apjoms + biškopji (sin.)
9.Nelielas individuālas lauku saimniecības, kas izveidota Latvijā 1920. gada agrārās reformas rezultātā, īpašnieki
10.Tāds, kas pastāvējis senāk + amatnieki, kas apstrādā metālu vai citu plastisku materiālu ar triecieniem
13.Cilvēki, kas pārzina dārzu kultūras un strādā augkopības nozarē

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us