Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Latvijas vēsture (1. daļa) - līdz 1935. g.

No description

1Dzelzs laikmets _____ar kuğiem atbrauc laupītāji no ziemeļvalstīm
2Bronzas laikmets _____simbols kuŗu izkar valsts svētku/piemiņas dienās
3Livonija _____raksti latīņu valodā stāsta par krusta kariem
4Karogs _____zinātne, kas pēta ar zemi pārklātās vēstures liecības (ēku paliekas, rotaslietas, darbarīkus)
5Trīs zvaigznes _____augstāka vieta uz kuras atrodas celtnes un aizsargsienas vietējiem iedzīvotājiem
6Ğērbonis _____uzdevums ievest kristīgo ticību un iekarot zemes
7Himna _____svētku drēbes ar raksturīgām krāsām, rotām un rakstiem; uzvelk Jāņos, dziesmu svētkos
8Teikas _____cilvēki sāk gatavot rotaslietas
9Arheoloğija _____cilvēki sāk gatavot darba rīkus
10Indriķa hronika _____simbols kuŗu sarakstījis Kārlis Baumanis; atskaņota Pirmajos vispārējos latviešu dziesmu svētkos
11Pilskalns _____simbols kuŗā parādās lauva, grifs, uzlecoša saule, ozola zari, lente, trīs zvaigznes
12Tautas tērps _____tautas patriotisma simbols; redzami tautas varoņi, zaldāti, cīņas
13Vikingu sirojumi _____senu notikumu atspoguļujums tautas atmiņās; iegūst fantāzijas piedevu
14Vācu krustneši _____vācieši iekaroja lībiešus un nosauca visas citas iekarotās un nokristītās zemes ar šo vārdu
15Brīvības piemineklis _____simbolizē trīs vēsturiskos Latvijas novadus

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog