Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Orumas. Žodynėlis.

8 klasė.

1Asmuo _____iš vieno organizmo ląstelių kurti genetiškai ta[pačius organizmus.
2Biblija _____susiijęs su vidiniu pasauliu.
3Dvasinis  _____žmogus, kaip nepakartojamasDievo kūrinys, Jo mylimas ir kviečiamas į bendrystę, gėrį ir laimę.
4Chartija _____Senojo ir Naujojo Testamentų raštų rinkinys.
5Egzistencija _____nematerialus, nemirtingas žmogaus pradas, atsiskiriantis nuo žmogaus, kai šis miršta.
6Eugenika _____buvimas, gyvavimas.
7Genetika _____dauginamasis.
8Klonuoti _____genetikos sritis, ieškanti kaip gerinti žmogaus paveldimas savybes.
9Orus _____sutartis.
10Reprodukcinis _____politinis dokumentas, ypatinga sutartis.
11Sandora _____vertas pagarbos, suprantantis savo ir kitų vertę.
12Siela _____biologijos šaka, tirianti organizmų paveldimumą ir kintamumą.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog