Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Vārdu pareizrakstība

IFS

Klasē mācās gan zēni, gan meitenes Saliktenim. salīdzinot ar vārdu savienojumu, ir raksturīgs nozīmes pārveidojums.
Klasē mācās meitenes Tādu salātu nav!
Klasē mācās zēni ir tās reģistrācijas ceremonija.
Laulība Leksikogrāfiskajos avotos nav konstatēts tāds lietojums.
Laulības  Raksta atsevišķi, ja savienojuma nozīme ir vieta, kur veic darbu..
Olīva  Saliktenim ir viena vārda funkcija teikumā. Salikteņa komponenti nav atdalāmi viens no otra ar kādu citu teikuma locekli un nevar ar to atsevišķi stāties sintaktiskajās attieksmēs.
E-pasts Elektroniskais pasts, saīsinātā forma.
e-pasts Tā ir jāraksta teikuma sākumā, elektroniskais pasts.
epasts  Piemēram, sanāksmes darba kārtība.
Atvilktne Tiesas iestāžu personu kopums, augstākie valsts amati Senajā Romā.
Atvilkne skolnieces
Licence Nepareizs vārda karte atvasinājums.
Licenze Nepareizi darināta vārda forma.
Maģistrantūra Darbības vārda vienkāršākās nākotnes 3.personas forma.
Maģistratūra Salātu nosaukums latviešu valodā.
Aizkars IV deklinācijas lietvārds, galotne -a.
Aizskars Drošs kritērijs koprakstam ir salikteņa pirmā komponenta celma forma.
Kartiņa  Ja ar to uzsvērta institūcija, kurā cilvēks strādā.
Kartīte  Tāda vārda nav!
Rasols 5.deklinācijas lietvārda atvasinājums.
Rosols skolnieki
Darba vieta Var domāt, ka cēleis no vārda licencēts, bet nav pareizi!
Darbavieta Var lietot arī salikteni putekļsūcējs, abi varianti ir pareizi.
Putekļu sūcējs  Darina no darbības vādru nenoteiksmes vai pagātnes celma.
Darba kārtība skolēni
Darbakārtība ir noteiktā kārtībā noslēgta vīrieša un sievietes savienība, kas veido ģimeni un rada viņiem attiecīgas tiesības un pienākumus.
Fonētiskā pazīme Auduma vai pinuma izstrādājums kaut kā aizsegšanai vai atdalīšanai no pārējās telpas.
Semantiskā pazīme Cēlies no latīņu licentia.
Morfoloģiskā pazīme Studiju posms, kas nepieciešams akadēmiskā grāda iegūšanai.
Sintaktiskā pazīme Salikteņiem raksturīga cieša akustiska vienība:viens galvenais uzsvars, parasti pirmajā zilbē, nav pauzes komponentu sadurā.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog