Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Verimli toprakların su ve rüzgâr etkisiyle çukur yerlere taşınmasına ne denir? MİNERAL
Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara ne denir? KAYAÇ
Yerkürenin en içte kalan katmanı nedir? MAGMA
Çeşitli gazların karışımıyla oluşmuştur, yerküreyi sarar, Dünya’yı Güneş’ten gelen zararlı ışınlardan korur. Bu katman nedir? ATMOSFER
Yer kabuğunun ana maddesidir. Ateş küredeki magmanın yer kabuğuna yerleşmesi veya yüzeye çıkmasıyla oluşan oluşan bu yapıya ne denir? GALAKSİ
Yer kabuğunun altında bulunan sıcak ve sıvı katmana ne denir? DELTA
Güneş’in etrafında dolanan gökcisimlerine ne ad verilir? ÇEKİRDEK
Ateş, su, taş, canlı küreden oluşan yaşadığımız gezegenin adı nedir? GEZEGEN
Uzayda milyonlarca yıldızın, gaz ve toz bulutlarının kümeleştiği uzay odaklarının genel adıdır. Gökada olarak da bilinir. DÜNYA
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü nedir? MADEN
Kayaçların yapısını oluşturan, belirli bir kimyasal birleşime sahip organik veya inorganik özellikteki büyük ve karmaşık bir element grubu nedir? TOPRAK

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us