Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Powerpoint

Pīlīte

Savieno pareizās atbildes.

1Vietturis ir  _____datoru programmas, ar tām saistītā dokumentācija un dati, kas nepieciešami to darbībai
2Piezīmju rūts ir _____ nedrīkst veikt ieslēgtu ierīču pārvietošanu
3Slīdu pārvietošana izpildās ar _____ierīču komplekts (aparatūra), kas saskaņā ar uzdotu programmu (programmatūru) var veikt informācijas ievadi, apstrādi un izvadi
4Lai slaidam iestatītu pārejas efektu, jāatlasa slaidu un jārīkojas šādi: _____Slide Sorter
5Lai noņemtu animācijas efektu, grupā Animation _____lodziņš ar punktotu apmali, kurā ir paredzēta vieta tekstam vai kādam citam elementam.
6Izvēlas Frame Slides, lai _____mainītu slaidu izmēru atbilstoši papīra izmēram;
7Izvēlas Scale to Fit Paper, lai _____informātiku
8Ar šādu kombināciju var aizvert cilni _____tajā ievada piezīmes, kuras var saturēt papildu informāciju par slaidu vai kuras paskaidro slaida saturu.
9Ar šādu kombināciju var saglabāt _____ slaidus ierāmētu
10Dzeltens trijstūris ar melnu zibeni nozīmē, ka _____ALT + F4.
11Programmatūra ir _____CTRL + S
12Dators ir  _____jāizvēlas poga NONE
13Informācijas uztveršanas, uzglabāšanas, izplatīšanas un apstrādes iespējas, izmantojot datorus, pēta zinātnes nozare, ko sauc par _____Cilnes Transitions (Pārejas) grupā Pāreja uz šo slaidu (Transition to This Slide) izvēlies kādu no piedāvātajiem pārejas efektiem

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us