Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Daiļliteratūra

Ingrīda Zilgalve

Savieno darbu nosaukumus ar to autoriem! Blakus raksti, kuram žanram daiļdarbs pieder!

Imants Ziedonis "Mazais princis"
Zigmunds Skujiņš "Gaismas pils"
Aidi Vallika  "Nāves ēnā"
Arturs Konans Doils "Bāskervilu suns"
A.de Sent- Ekziperī "Nesaprasto cilvēku zemē"
Rūdolfs Blaumanis "Atraitnes dēls"
Auseklis "Tālavas taurētājs"
Vilis Plūdons  "Jauna cilvēka memuāri"
Mārtiņš Zīverts "Kā tev klājas, Anna?"
Rūdolfs Blaumanis "Motors"
Mārtiņš Freimanis "Nauda"

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us