Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Dzeja (jēdzieni)

Anda Tora

dzeja rakstītājam, bet bieži arī rakstītājam un lasītājam svarīgs nozīmju slānis vai kāda informācija, kas dažādu apstākļu dēļ tiek noslēpta tekstā un nav virspusē ieraugāma.
liriskais "es" jeb dzejas varonis vienādi vai līdzīgi skanošas rindu beigas.
zemteksts mākslinieciskais paņēmiens, kura pamatā divu lietu, parādību u.c. satuvinājums, pamatojoties uz kādu līdzību starp tām.
atskaņas nedzīvu priekšmetu, lietu, dažādu parādību (arī dievību) uztveršana un atspoguļošana cilvēka vai cilvēciskotā veidolā.
epitets liriskais varonis sakņojas sengrieķu klasiskā jeb olimpiskā laikmeta mītiskajā sistēmā, kur vīrišķais - dievišķais nonāk nepārtrauktā konfliktā ar sievišķo-dievišķo.
salīdzinājums saistītā valodā sacerēts literārs darbs, kas savā klasiskajā veidolā pretstatīts prozai ar tās nesaistīto valodu.
personifikācija sava veida saīsināts salīdzinājums, tropu veids, kur viena priekšmeta vai lietas īpašības tiek piedēvētas citam priekšmetam vai lietai.
metafora māksliniecisks apzīmētājs, kam jāpaspilgtina iespaids par attēlojamo objektu.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us