Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kõne ning sellega seonduvate erivajaduste mõisted

Karin Ploomipuu

Kõne ning sellega seonduvate erivajaduste mõistete ühendamine vastava seletusega

KOGELUS  kõnet toetav või asendav kommunikatsioon
SELEKTIIVNE MUTISM  hääldushäire, mille korral esineb lapsel või täiskasvanul ühe või mitme hääliku hääldamisel probleeme
DÜSLAALIA sümbolite süsteem mõtete, tunnete, soovide väljendamiseks
RINOLAALIA üksik sõna, mida laps kasutab tervete mõtete edastamiseks
ALTERNATIIVNEKOMMUNIKATSIOON  liiga kiire kõne tempo häire
TAHHÜLAALIA laspeeas tekkiv suhtlemis- ja ärevushäire, kus ei suudeta ennast teatud olukordades või inimestega valjuhäälselt väljendada
BRADÜLAALIA liiga aeglane kõne tempo häire
HOLOFRAAS ninaõõne ebanormaalne funktsioon kõnelemisel ning selle avaldumine hääle- ja hääldushäirena (tingitud enamasti huule- ja suulaelõhest)
FONEEMIKUULMINE kõne rütmihäire, mille puhul inimene teab täpselt, mida ta öelda tahab, kuid on antud hetkel võimetu seda tegema hääliku, silbi (sõna) tahtmatu korduse, venituse või blokeerumise tõttu
KEEL võime eristada häälikuid, millest sõltub sõna tähendus
KÕNE keele häälduslik süsteem, psühhofüsioloogiline protsess, keele kui vahendi rakendamine suhtlemisel

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us