Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Psiholoģija

1Saskarsmi ar runas palīdzību  _____papildina cilvēka runu.
2Saskarsmi ar mīmikas palīdzību _____ir jebkura mijiedarbība starp cilvēkiem.
3Mīmika _____vairāki cilvēki runā par vienu tēmu.
4Komunikatīvie žesti _____ir tad, kad cilvēks strīdas pats ar sevi.
5Ilustratīvie žesti _____cilvēka pakļaušanās grupas spiedienam.
6Dūres rādīšana _____ir temperamenta veids, kuram raksturīgs lēnīgums, mierīgums, apdomīgums.
7Konflikts _____Pretēju uzskatu sadursme.
8Diskusijā _____ir ārsts, kurš ārstē psihiskas saslimšanas.
9Iekšējais konflikts  _____ir roku, kāju un galvas kustības.
10Saskarsme _____ir speciālists, kurš palīdz cilvēkiem ar runāšanu atrast izeju no sarežģītas situācijas.
11Žesti _____ir temperamenta veids, kuram raksturīga nepacietība, agresivitāte, drosme.
12Personība _____cilvēka darbības uzlabošanos, ja kāds uz viņu skatās.
13Īsziņas rakstīšana ir  _____neverbāla saskarsme.
14Psihologs _____sauc par neverbālo saskarsmi.
15Flegmātiskais temperaments _____sauc par verbālo saskarsmi.
16Holēriskais temperaments  _____ir saprotami bez vārdiem.
17Sociālā fasilitāte raksturojas ar  _____viena cilvēka runa.
18Konformisms ir  _____ir jebkurš cilvēks, kas spēj kontrolēt savu rīcību
19Psihiatrs _____ir komunikatīvais žests.
20Monologs ir  _____divu cilvēku runa.
21Dialogs ir _____ir sejas izteiksme.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us