Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Informātikas kodēšana

Ieva

1Kods _____Viena datu veida pārvēršana citā pēc iepriekš pieņemtiem noteikumiem.,
2Kodēšana _____Elektroniskais signāls o vai 1 jeb mazākā informācijas mērvienība.
3Bits _____Apzīmējumu kopu, kuru izmanto kādas noteiktas informācijas attēlošanai.
4Baits _____Sīki elementi, kuros ir sadalīts attēls.
5Pikseļi _____8 bitu kopa

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us