Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Statistika, Virknes un daudz vairāk

Maksims Starikovs

././

Statistika diference
Vidējais aritmētiskais funkcijas, kuru definīcijas apgabals ir skaitļu kopa vai daļa no tās
Amplitūda virknes locekļa kārtas numurs
Absolūtais biežums matemātikas nozare, kas pēta datu savākšanas, sistematizēšanas, apstrādes, izmantošanas un interpretācijas metodes.
Relatīvais biežums  šīs vērtības datu skaits.
Moda vidējais rezultāts skaitļu virknē, kurā visi elementi sakārtoti augošā secībā.
Mediāna starpība starp lielāko un mazāko datu izlases vērtību.
Skaitļu virkne absolūtā biežuma attiecība pret visu datu skaitu.
an visu datu kopas vidējā vērtība, ko aprēķina, datu kopējo summu izdalot ar datu vienību skaitu.
n to datu vērtība, kurai ir vislielākais biežums.
d virknes vispārīgo loceklis

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us