Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Хөвсгөл нуураа судлая

Эко хөгжил хүүхдийн оролцоо

Хөвсгөл нуурийн талаар тоо мэдээлэл цуглуулж, илүү сайн танин мэдэх нь хүүхэд, сурагч бидэнд өөрийн орон нутгийн талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлэх, хайрлан хамгаалахад тус дэм болно.

бэталбайгалдтэай
ноүйиэяныслуотгз
мнвлшжлаййтмооба
нйшархамгийнллыү
аиирйцлорнгстдну
фгнааброхөлэсэсө
омлгбхфэгөэлзлус
лаухиснүгвхэмхны
дхайоймсэөлнбийн
энүфаоврйххгойис
ххөлдөхнүарэонну
хааохуыүатжгмотб
аднххснөргөнтжрг
гадолоодвахэмжээ
үнжуулчлалвцыцоэ
агабтруунжгирацз
Хөвсгөл
далай
Нуур
Цэнгэг
Хамгийн
дундаж
Том
урт
өргөн
талбай
гүн
цэг
усны
хэмжээ
хөлдөх
хугацаа
эгийн
гол
байршил
усны
хэмжээ
модон
хадан
далайн
хүй
хамгийн
том
арал
хатгал
ханх
улсын
сэлэнгэ
байгал
хөх
фосфорит
аялал
жуулчлал
хөвөөний
түвшин
бага
боомт
ариг
ус
арван
долоо
эртний
гол
горхи
эх
боомт
улсын
дэлхийн
тээвэр
эзэлхүүн

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us Blog