Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Viela, ķermeņi un fizikālās pārvērtības.

Ilze Lukjanova

Ar šīs puzles palīdzību tev būs iespējams iepazīties ar dažiem raksturīgiem jēdzieniem, kas dominē tēmas "Vielas, ķermeņi un to pārvērtības" apguvē. Tam nolūkam ir dotas tikai 5 minūtes. Skolēns, kas apvilks visvairāk minēto vārdu, varēs visiem izdalīt mērtraukus šīs dienas pētnieciskajam darbam.
VĒLU VEIKSMI!

adpasvlclui
sēālapeiant
iāralukelom
livmvūtttps
ksēzadiīgll
ezraielbāzk
būtlsnpazai
āīīpgsudelt
klbrdimants
sbardusvīzd
dasmotalkss
atoms
tilpums
cietība
plazma
skābeklis
talks
molekula
ledus
alva
stikls
dzīvsudrabs
ūdens
dimants
pārvērtības
gāze

Some of the puzzles that people list for the public get indexed by the search engines (like Google). Some people find those puzzles and cannot figure out how to make a puzzle of their own. So this page now has the navigation sidebar.

There are now buttons on the puzzle so that you can get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!

Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact Us