Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Republika ng Biak-na-Bato

1     2   3     4  
5 6      
    7      
  8                                          
           
  9 10                                    
           
11     12                   13
               
  14                         15            
             
    16        
17                 18            
             
19                                        
          20     21
  22                
    23              
  24                 25          
                     
                     
                 
                26  
              27                
             
           
  28                                
     
   
29          

Across
1.Dito tumuloy si Aguinaldo nang makalabas siya sa kurdong Kastila at nagsama ng 500 katao.
8.Isang mahalagang pangyayari sa Biak-na-Bato at naganap ito noong Nobyembre 1,1897.
9.Kalihim sa Pananalapi sa Republika ng Biak-na-Bato.
11.Simbahan kung saan pinagtibay ang Republika ng Baik-na-Bato.
14.Pangalawang pangulo ni Aguinaldo sa Republika ng Biak-na-Bato.
15.Lungsod na kung saan nilagdaan nina Aguinaldo at Primo de Rivera ang Kasunduan sa Biak-na-Bato.
17.Isa siya sa mga sumulat ng Saligang Batas ng Republika ng Biak-na-Bato.
19.Kalihim sa pandirigma ng Republika ng Biak-na-Bato.
24.Heneral na nagpadala ng imbitasyon kay Aguinaldo na lumipat sa Biak-na-Bato.
27.Kagustuhan ni Aguinaldo na parehas ang pagtrato sa mga sibil na Peninsulares at ____________.
28.Nabuo upang piliin at ihalal kung sino ang mamahala sa Republika ng Biak-na-Bato.
29.Batasang Pambansa sa Espanya na kung saan hiniling ng mga Pilipino na magkaroon ng kinatawan.
Down
2.Ang saligang batas ng Republika ng Biak-na-Bato ay isinulat ni Felix Ferrer at Isabelo Archero na kumopya sa_____________ ng Jimaguay├║.
3.Kalihim ng Banyagang Kapakanan sa Republika ng Biak-na-Bato.
4.Pinatunog ang isa sa sinaunang kristiyanong awit sa katedral ng Maynila at naibigay rin ang sumunod na 200,000 sa ilang mga rebolusyonaryong lider.Ano ang pamagat ng awit na ito?
5.Buwan kung kailan itinatag ang Republika ng Biak-na-Bato.
6.Kasama ni Felix Ferrer sa pagsulat ng Saligang Batas ng Republika ng Biak-na-Bato.
7.Ano ang pinasinayaan noong Enero 23,1899 sa Malolos Bulacan?
10.Nagsabi na ang kasunduan sa Biak-na-Bato ay hahantong sa kabiguan.
12.Ilang probisyon mayroon ang kasunduan sa Biak-na-Bato?
13.Sa Buwang ito nagpalabas ng utos si Gob. Hen. Primo de Rivera na nagbabawal sa mga naninirahan na huwag umalis sa kanilang mga pamayanan at bayan dahil sa digmaan ng mga Pilipino at Kastila.
16.Amerikanong sundalo na dumakip kay Aguinaldo.
18.Namuno sa Republika ng Biak-na-Bato.
19.Bansang kaalyado ng Pilipinas laban sa mga Espanyol.
20.Gobernador Heneral na kasama ni Aguinaldo na pumirma sa kasunduan sa Biak-na-Bato.
21.Ang pamagat ng isinulat ni Aguinaldo na pahayag na naglalaman ng kanyang panghimagsikang kagustuhan-Para sa Matatapang na Anak ng ___________
22.Dito pumunta si Aguinaldo sa kasunduan sa biak-na-bato.
23.Kagustuhan din ni Aguinaldo na pagbalikin ang mga __________ sa Pilipinas.
25.Namagitan sa alitan ng mga Pilipino at Kastila.
26.Mga taong nakatira sa Espanya.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog