Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ekonomika

Haralds Scepulonoks

Ekonomikas termini par apdrošināšanu, kreditēšanu, vērtspapīriem un patērētāju tiesībām.

1 2        
3 4    
5         6
           
      7       8
9             10                
               
11                   12        
         
13   14                   15                
         
  16   17  
  18         19                  
20                  
  21                        
22                      
       
       
23     24                
25      
26             27              
   
  28            
   
29            
   
30              

Horizontāli
2.Patērētājam pārdota vai piedāvāta lieta.
9.Auto apdrošināšana pret bojājumiem un zādzību.
10.Papildu saistības, kuras uzņemas tās devējs. Likums patērētājiem paredz tiesības pieteikt pretenziju par nekvalitatīvu preci/pakalpojumu noteiktā laikā pēc preces iegādes/pakalpojuma saņemšanas.
11.Kaut kas, ko jūs nopērkat ar cerību radīt ienākumus, vai cerat pārdot nākotnē dārgāk, nekā samaksāts.
13.Parāda vērtspapīrs, kas garantē tā īpašniekam ikgadēju procentu ienākumu, saskaņā ar iepriekš fiksētu vai mainīgu kupona likmi. 3. Vērtspapīrs - privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistību pret dokumenta turētāju un var būt par publiskās apgrozības objektu, nemainoties tajā nostiprināto tiesību apjomam.
15.Persona, kam pieder kopīgās akcijas uzņēmumā.
18.Koeficients, kas parāda kā tiek kvantitatīvi novērtēta, konkrētas akcijas, investīciju fonda vai portfeļa svārstīguma attiecība pret kopējo tirgu.
19.Naudas summas rādītājs, kādu jūs nopelnāt no ieguldījuma. Parasti to uzskaita kā procentuālo daļu no pamatsummas.
20.Dokuments, kas fiksē divu vai vairāku juridisku vai fizisku personu savstarpējo vienošanos par kāda attiecību nodibināšanu un notikumus, kas regulē šīs attiecības.
21.Pārvaldes mehānisms no apdrošinājuma ņēmēja uz apdrošinājuma devēja.
22.Jebkura fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai iegādājas personiski savām un ģimenes vajadzībām vai patēriņam mājas saimniecībā preci vai šādam pašam nolūkam pasūta un izmanto maksas pakalpojumus.
23.Juridiskās vai fiziskās personas sniegts maksas pakalpojums patērētājam un viņam izpildītie darbi.
26.Vērtspapīrs, kas apstiprina akcionāra līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, un saņemt akciju sabiedrības peļņas daļu – dividenžu veidā.
27.Naudas izteiksmē vai procentos izteikta daļa no zaudējuma vai apdrošinājuma summas, kas polisē noteiktajos gadījumos tiek atskaitīta no apdrošināšanas atlīdzības.
28.Nākotnes līgums - preces vai vērtspapīri, ko pārdod ar vēlāku piegādes termiņu; līgums par preču, vērtspaīru, valūtas pirkšanu/pārdošanu nākotnē.
29.Apdrošināšanas līgumā paredzēto risku un zaudējumu cēloņu uzskaitījums, kas nosaka gadījumus, kuros iestājas apdrošinātāja pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
30.Persona, kas savā vārdā izlaiž pārvedamus vērtspapīrus vai citus finanšu instrumentus.
Vertikāli
1.Neatkarīgs apdrošināšanas starpnieks, kas pārstāv klienta intereses un piedāvā dažādus tirgū pieejamus dažādus apdrošināšanas pakalpojumus un konsultācijas.
2.Tas, ko aizņēmējs maksā aizdevējam par tā naudas izmantošanu. Parasti tas ir izteikts procentos no pamatsummas gadā.
3.Apgrozāmo līdzekļu kreditēšana pret debitoru parādiem.
4.Personai nodarītie materiālie zaudējumi.
5.Iespējamība, ka ieguldījuma atdeve atšķirās no tā, kas bija sagaidāms. Investīcijas bieži ir sagrupētas skalā no zema riska līdz augstai riska pakāpei.
6.Procentos vai skaitliski izteikts apdrošināšanas prēmijas līmenis.
7.Speciālists, kas izstrādā metodes ilgtermiņa dzīvibas apdrošināšanas likmju noteikšanai un apdrošināšanas rezervju veidošanai, aprēķina apdrošināšanas iemaksas un atlīdzību, veic ilgtermiņa finanšu plānošanu apdrošināšanas jomā.
8.Sākotnējā naudas summa, kas ir ieguldīta vai aizņemta.
12.Juridiskā vai fiziskā persona, kas ražo preces realizācijai citām personām.
14.Uzbrukums apdrošinātajam, kas saistīts ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu un ir bīstams dzīvībai vai veselībai, nolūkā iegūt apdrošināto īpašumu.
16.Pēkšņs, liela mēroga zaudējums.
17.Naudas maksājums, ko uzņēmums izmaksā akcionāriem. Šī maksājuma summa parasti ir noteikta, kā kāda summa no uzņēmuma peļņas.
24.Kredīts, kas palīdzēs situācijās, kad nepieciešami papildus naudas līdzekļi.
25.Jebkura veida sauszemes transporta līdzekļa, iekraušanas vai izkraušanas mehānismu tiešs trieciens apdrošinātajam īpašumam trešo personu darbības dēļ.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!




Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog