Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SULOY

ERIKA MAE

concepts in development studies

1 2 3
4                           5    
     
6                
   
7     8    
  9                              
       
10                   11  
    12    
13                              
      14        
15 16 17        
18                      
             
           
      19              
     
  20                
   

Across
4."pabor" kapalit ng binigay na tulong; aid _____
5.pinakamabigat na pasanin (burden); burden of race, class and ____
6.______ activism; hal. mg-like/share sa advocacies sa facebook, magsuot ng "Stop VAW" T-shirt etc.
7.isang prinsipyo sa green revolution na may kapitalistang pagtingin
9.hal. obesity crisis amidst food crisis, filthy rich amidst poorest of the poor etc.
10.Development Policy Research Month (tagalog)
13.tawag sa mga taong di tiyak ang kabuhayan
14.di matatanggal na elemento ng pananaliksik; hal. FPIC
18.not just lack of income, but lack of well-being (tagalog)
19.economic development = growth + _______
20.adbokasiya ukol sa Climate Change - ______ at hindi na pagpigil
Down
1.non-traditional economic growth indicator
2.diskriminasyong nararanasan, lalo na ng mga taga pook-rural, sa pakuryente
3.paglipat mula sa industrialisasyon tungo sa industriya ng serbisyo
7.nabuo dahil sa Presidential Decree No. 1201 para sa pananaliksik ukol sapagpaplano at paggawa ng polisiya
8.may krisis sa pagkain di dahil sa kakulangan sa pagkain kundi sa food ______ (ingles)
11.hindi nasasama sa pagkwenta ng gastos o benepisyo ng isang produkto/serbisyo/proyekto (ingles)
12.di sapat na solusyon sa problemang dulot ng teknolohiya; technological ______
15.male counter-attack against feminism; ______ theory
16.global "wired" nations vs. global ____ nations
17._____ is owned by all - Maude Borlow

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog