Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

CROSSWORD PUZZLE

MARYLYN CARIASO

1               2 3   4                              
  5                
  6   7                   8 9
           
  10                                 11 12                  
               
      13                                  
      14       15          
  16               17              
          18                        
19 20   21     22          
                23             24
      25       26      
                27                        
            28          
        29                                   30  
                    31              
                     
32               33                    
        34         35  
                36  
37                                 38    
              39                  
    40                                
            41     42
  43   44 45          
  46                           47                      
                   
48                                  
    49                            
    50            
  51                          
    52                    
      53                
54                       55                  
   
56           57             58                

Across
1.Ginagamit dito ang mga katagang "Avail now,while supplies last." at "Hurry now!"
3.Negosyo na pagaari at pinamamahalaan ng isang tao. (2 Words)
5.Ang nagsulong ng sosyalismo at komnunismo (2 Words)
7.Tumutukoy sa paggamit o pakikinabang ng mamimili sa mga produkto.
10.Ama ng makabagong makroekonomiks (3 Words)
12.Ginagamit ang mga sikat para sa pag-aanunsyo.
13.Sistematikong pagaaral ng buhay at pulitikal (2 Words)
15.Nangangahulugang "maliit"
16.Kabuuang bilang ng mangagawa 15 taon at pataas, kabilang ang may trabaho, walang trabaho at naghahanap ng trabaho. (2 Words)
18.Ipinakilala niya ang lupa bilang salik ng produksyon noong ika-17 siglo (2 Words)
20.Halaga ng kabuuang produksyon ng mamamayan ng isang bansa sa loob at labas ng pambansang ekonomiya na maaaring sukatin nang quarterly o taunan.
23.Mga makinarya, kagamitan o imprastraktura na ginagamit bilang salik ng produksyon.
27.Indibidwal na nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa isang negosyo
29.Sistemang pangekonomiya na nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. (2 Words)
31.Oras at lakas na ginagamit ng tao sa produksyon
33.Isang amerikanong behavioral psychologist na naglarawan ng pangangailangan ng tao na natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng karanasan. (2 Words)
37.Halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay (2 Words)
39.Siyentipikong pagaaral ng mga prosesong pangkaisipan.
40.Sistema kung saan ay nasa ilalim ng komprehensibong control at regulasyon ng pamahalaa. (2 Words)
46.Siklo ng paglaki o pagliit ng produksyon ng panloob na ekonomiya ng isang bansa. (2 Words)
47.Pag aaral ng nakaraan sa pamamagitan ng pagkilala at interpretasyon ng mga materyal na labi ng kultura ng tao.
48.Maka-agham na pagaaral sa krimen, kriminal, gawain ng kriminal at ang criminal justice system.
49.Sistemang pang ekonomiya kung saan ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang-yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan. (2 Words)
51.Kaganapan kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo ng tao.
52.Mahalagang panahon ng negatibong pagbabago ng ekonomiya
53.Ama ng disiplina ng ekonomiks (2 Words)
54.Pagaaral ng tao, pangkat at institusyon na bumubuo sa lipunan
55.Ito ang reaksyon ng piling variable na ekonomiko sa paggalaw ng ibang mga variable sa ekonomiya.
56.Dami ng produkto na handa o kayang bilhin ng mamimili sa iba't ibang halaga o presyo.
57.Ang konsepto nito sa ekonomiks ay ang bawat detalye ng lugar o lokasyon na nakakaapekto sa pagdedesisyon ng tao.
58.Isang uri ng pamilihan na isang mamimili lamang ang may lubos na kapangyarihan upang kontrolin ang presyo ng isang pamilihan.
Down
1.Paligsahan ng bahay kalakal sa pagpapababa ng presyo ng kalakal at serbisyo. (2 Words)
2.Pagaaral ng nakaraan
4.Paggamit ng renewable na yamang lika sa paraang hindi ito manganganib o mauubos. (3 Words)
6.Mga bagay na binibili ng tao upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. (2 Words)
8.Uri ng pamilihan kung saan iisa lamang ang bahay-kalakal
9.Hindi kasapatan ng pinagkukunang yaman upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.
11.Dating katawagan sa ekonomiks (2 Words)
12.Ang pinakamataas na antas ng herarkiya ayon kay Maslow.
14.Lupa, paggawa at kapital na ginagamit upang makabuo ng produkto. (3 Words)
17.Halaga ng kabuuang produksyon sa loob at pambansang ekonomiya na maaaring sukatin quarterly o taunan.
19.Dami ng produkto o serbisyo na kaya o handang ipagbili ng bahay kalakal sa iba't ibang presyo.
21.Kakayahan ng salapi na makabili ng produkto at serbisyo. (2 Words)
22.Isang kaayusan kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mga mamimili at nagtitinda upang magpalitan ng iba't ibang bagay,
24.Estraktura ng pamilihan kung saan may maliit na bilang ng bahay kalakal na nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto.,
25.SIstemang pangekonomiya kung saan ang produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo at nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan ng malayan pagtatakda ng halaga. (2 Words)
26.Salaping umiikot sa ekonomiya. (2 Words)
28.Organisasyon ng negosyo na may legal na katauhan na hiwalay sa mga taong nagmamayari, kumokontrol at nagpapatakbo rito.
30.Isang amerikanong psychologist na nagpanukala ng herarkiya ng mga pangangailangan ng tao.
32.Ang kakayahan ng isang tao na bumasa o sumulat at umunawa ng isang simpleng mensahe sa anumang wika o diyalekto. (2 Words)
34.Sistematikong pagaaral ng pinagmulan, ebolusyon at kultura ng tao.
35.Isang legal na proteksyon na ipinagkakaloob sa gumagawa o naglalathala ng mga aklat. computer, software, video upang maging proteksyon sa pangongopya ng iba.
36.Paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunag yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao.
38.Pagaaral na nagnanais maunawaan ang hiwaga ng buhay at realidad.
41.Pagaaral ng lokasyon at pamamahagi ng mga nabubuhay na bagay sa daigdig at ang ugnayan sa iba pang bagay sa daigdig.
42.Ang pagtatago ng kalakal na ilalabas lamang kapag mataas na ang presyo nito.
43.Pagaaral ng distribusyon, komposisyon at pagbabago ng populasyon ng tao.
44.Pagpapalitan ng produkto
45.Organisasyon ng negosyo na binubuo ng dalawa o higit pang indibidwal.
50.Nangangahulugang "malawak"

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog