Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ekonomikas jēdzieni

Elvis Krustiņš

1 2
3               4
      5
6               7    
  8                
9         10              
         
11       12            
13     14    
15           16     17       18
               
19         20                          
          21            
22                        
          23                
           
24       25       26                
         
    27 28   29       30     31   32    
  33              
      34               35  
           
  36     37          
38        
      39            
40              
   
41        

Horizontāli
3.Naudas vai materiālās vērtības, ko kāds iegūst.
6.Cilvēku mērķtiecīga rīcība, kas vērsta uz vajadzību apmierināšanu
8.Naudas summas, kas tiek izdotas.
9.Persona, kam ir īpašuma tiesības.
12.Paziņojuma plakāti u.c. pasākumi, kuru nolūks ir piesaistīt uzmanību.
16.Valsts varas augstākā izpildinstitūcija.
19.Ienākumu un izdevumu iepriekšējs aprēķins.
20.Ilgtermiņa ieguldījumi.
21.Preču ievešana valstī no ārzemēm.
22.Spēja pirkt zināmu preču daudzumu par saviem naudas ienākumiem.
23.Censties gūt iespējami lielāku labumu no esošajiem resursiem.
24.Pakalpojumu sniegšana.
26.Tāds īpašums, kas nav pārvietojams, neizmainot tā veidu.
28.Alga, kas likumā paredzēta par kādu darbu noteiktā laikposmā.
31.Atlīdzība naudā, samaksa.
33.Noteiktu preču importa vai eksporta kvantitatīvs ierobežojums.
34.Speciāla atļauja kādu darbību veikšanai.
37.Nauda vai citas vērtības, ko kāds ir aizņēmies, kas kādam ir aizdotas.
39.Situācija, kurā strādnieki darbu pārtrauc, bet atrodas darba vietās.
40.Peļņas darījums, komerciāla darbība.
41.Metāla vai papīra zīmes, ko lieto par vērtības mēru preču pirkšanā vai pārdošanā.
Vertikāli
1.Preces vai pakalpojuma vērtība izteikta naudā.
2.Naudas līdzekļi, naudas apgrozījums.
4.Uzņēmums vai uzņēmumu apvienība.
5.Kādas valsts naudas vienība.
7.Pārkārtojums, pārveidojums, pārmaiņa.
8.Naudas summas, kas tiek izdotas.
10.Vielas, kas nav ražotas.
11.Brauciens dienesta darīšanās.
13.Persona, kas izdarījusi investīciju.
14.Preču vai citu vērtību nelikumīga pārvietošana pāri valsts muitas robežai.
15.Persona vai uzņēmums, kura dod aizņēmumu.
17.Persona vai uzņēmums - kredīta ņēmējs.
18.Naudas un vērtspapīru izlaide apgrozībā.
24.Starpība starp naudas ieņēmumiem un izdevumiem kādā laika periodā.
25.Izpārdošana, kurā cenu nosaka pircēji
27.Vēlēta institūcija, kas vada kādu uzņēmumu vai organizāciju.
29.Tirgus stāvoklis, kad viena persona vai uzņēmums kontrolē visu kāda produkta tirgus piedāvājumu.
30.Preces noma, izpērkot to noteiktā termiņā un kā ķīlu izmantojot pašu iznomāto preci.
32.Dokuments, kas apliecina kaut kā saņemšanu.
35.Laikposms kāda uzdevuma veikšanai
36.Visas dabas bagātības, kas kalpo cilvēku vajadzību apmierināšanai.
38.Maksājums, ko valsts uzliek importa un eksporta precēm.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog