Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

M.Zālīts luga "Meža gulbji"

I.Zilgalve

Atrisini!

1 2
    3
     
     
4      
5             6    
       
  7                
8 9        
    10               11
       
    12                  
     
13                      
     

Across
5.Divu personu saruna
7.Pasaulslavens dāņu rakstnieks
8.Izrādes "Meža gulbji" komponists
10.Dramaturga paskaidrojumi un norādījumu lugas tekstā, kas parast tik iespiesti sīkā drukā vai atšķirīgiem burtiem
12.Viena no augstākajām vērtībām cilvēcisko attiecību jomā
13.Daiļdarba uzbūve
Down
1.Pamātes svītas locekle
2.Vairāk nekā divu personu saruna
3.Darbības posms lugā
4.Izteiksmes veids, kad paralēli tēlotas dabas norises un cilvēku dzīves parādības
6.Elīzas brāļu skaits
9.Lugas cēliena daļa
11.Latviešu dzejniece, vairāku mūziklu un rokoperu autore

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog