Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fueddus in cruxi

via maxima

By Via Maxima ( http://viamaxima.altervista.org/ )

1         2 3 4           5 6       7     8
      9     10 11    
    12             13         14       15  
16 17 18       19     20            
21             22 23                        
      24             25     26              
        27                 28          
    29   30       31              
    32           33               34
    35           36        
  37           38      
39 40 41           42               43       44
45         46      
    47               48   49  
  50 51         52 53 54 55    
56         57   58         59     60             61        
                    62    
    63               64              
  65                 66                     67
                   
      68   69            
70 71   72                 73 74
75                     76                
           
77   78 79       80 81        
    82 83   84 85              
  86           87     88   89 90   91 92
93 94                   95 96              
                        97        
98                                 99      
                  100                  
                       
      101 102                              
                  103              
                 
    104                         105       106
        107                   108
  109              
110             111          

Orizzontali
1.Su susuncu ndi tenit pagu
4.In domu sua schidoni de linna
6.Callentat a totus
7.De frori o de conca.
9.Unu pagu de famini
12.Furriat in sa mola
13.Segau de mala manera
16.Casteddu
20.Ddu est bellu pisci
21.A buca aberta
23.Ammesturau in atrera cosa
24.Fait luxi
25.Si ddoi fut frimau a pausai Angioi asutta de una mata de olia
27.Fait totu cun sa manu manca
28.S'imparat a ses annus
30.De issu propriu
31.A colori de fogu
32.Dda fait sa bannia in sa tialla
33.At scritu Po Cantu Biddanoa
35.Po setzi
36.Strantaxai
37.Abruxat
38.Mancu una borta
41.Allirgu
42.Sbuidai sa conca
43.Dda bolint totus
45.Su biancu andat cun su pisci
47.Si manigiat po afitai su pani
51.Provintzia de Nugoro
56.Apeddant
57.Si spremit po fai bannia
60.Sa bicicreta ndi tenit duas
61.Portat acua ma no est frumini
64.Parti
65.Ndi serbint centu po centu concas
66.Ddi praxit a fai festa
69.Fatu fatu tocat a ddu acutzai
72.No abarrat apuntau
75.Sciacuendi is pannus a manu
76.Mudai andada
79.Poita...in latinu.
81.Ddoi est Monti Prama
85.Scritori famau, ddi narant Gabo
86.Po mundai
87.Si imperat po buffai
95.Spramau
97.Su frumini sardu prus mannu
98.Sa lei in Sardinnia fintzas a su 1827
100.Ddu intrat sa crai
102.Etu e mesu de salamu in gramus
103.DDu betit su pipiu Gesus a chi fait a bonu
104.Unu telefonu ma piticcheddu e mobili
105.Non lebiu
107.Sa fraci
109.Unu chi depit imparai
110.Impari cun sa balla
111.Sa praja po centumila
Verticali
2.Chena de crapitas
3.Tundu che...
5.Giai aintru
7.Mirai
8.In su comuni
10.Po su maistu de linna e su matematicu
11.Giai, acostai
14.Gratzias a Marconi
15.Apalas
17.At scritu is leis de sa robotica
18.Callenti e nieddu
19.Cantat a chitzi
22.Marriu
26.De logu allenu
29.Serbit po scriri cun sa pinna
34.Chistioni
39.Po auni cosas a pari
40.Carda
42.Filla de sorri de mama
44.Chena de sali
46.Est pretzisu a ddu fai candu tirat bentu
48.Bolit s'arraxoni e bastat
49.Andai de pressi
50.Sena si movi
52.Ddoi tirat bentu estu
53.Ligi su evangelu
54.Po arriciri
55.Po lati e po abis
56.Bolat avatu de s'arau
58.Innantis de su noti
59.Chi non ddi podit prus
62.Sa sorri de sa pobidda
63.Ddu faint is abis
67.Carbonia e Iglesias
68.Fait sonu
70.Tedescu, fintzas poeta
71.Arregula po totus
73.Che su campanili
74.S'ominin ndi tenit duus
77.Citadi sarda
78.Portat sa barra trota
80.Ndi portat unu pagu biancus e unu pagu nieddus
82.Su famini no est mau chi est fintzas a...
83.Pustis de Paschixedda (2 Parole)
84.Su babbu de Lianora de Arbaree
88.Aberri s'enna ma pagu pagu
89.A mangianu chitzi chitzi
90.Serbit po arrolliai me in internet
91.Faint su licori.
92.Porigas impari
93.Arresciu
94.Chena de cratzonis
96.Portat sa boxi scannia
99.Bessint candu si prangit
101.Po pistai
106.Est corrudu
108.Unioni Europea

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us