Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

krustvārdu mīkla

Fizika

1       2  
 
3   4              
   
5          
  6      
7                  
    8        
    9  
       
      10  
11                    
     
     
   
12            

Horizontāli
1.mācība par gaismu
3.skaņa, kuras frekvence ir lielāka nekā 20000 HZ
5.tilpuma mērvienība
6.viens no vielas agregātstāvokļiem
7.optiska ierīce, ko izmanto debess ķermeņu pētīšanai
8.garuma mērvienība
11.ierīce spēka mērīšanai
12.vide ,kurā skaņa neizplatās
Vertikāli
2.laukuma SI vienība
4.redzes problēma, ko novērš ar "plus" lēcām
7.redzes problēma , ko novērš ar " mīnus " lēcām
9.spēka mērvienība
10.skaņas frekvences mērvienība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us