Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Die Ekonomie

E Strydom

Die Ekonomie

Word Bank
selfonderhoudend, ruilhandel, rand, e-bankdienste, krediet, debietkaart, behoefte, begeerte, ja, intensiteit, skaars, goedere, dienste, persoonlike, produsent, formele, informele, kapitaal, handel, bindend, Regsvereistes, werkloosheid, ongereguleer, brand, Maslow

1 2             3
     
    4  
5           6                  
         
      7            
         
  8                
    9        
    10  
  11       12
13   14                        
  15          
16                      
      17            
         
18       19            
        20          
    21       22          
     
23             24                    
   

Dwars
2.Watter een is 'n voordeel van 'n formele sakeonderneming (1) produsent, (2) bindend, (3) goedere
5.Voorsien self in jou behoeftes
7....................word verskaf om in 'n behoefte te voorsien
8.'n Hunkering na dinge wat ons wil hê
9.Gee 'n voorbeeld van 'n natuurramp
14.Bestuur van ons eie bankrekening
16.'n Sakeonderneming wat goedere maak en produseer word 'n .................genoem
17.Beperkte hulpbronne skep 'n probleem omdat dit .............word
18.Is behoeftes en begeertes onbeperk
19.Sakeondernemings kan in drie groepe verdeel word: .................-, vervaardigings- en diensondernemings
20.wie het die ..............hiërargie ontwikkel
21.'n Sakeonderneming wat maklik is om op te rig word 'n ................ sakeonderneming genoem
23....................is dinge wat ons kan sien en voel en waaraan ons kan vat
24.Noem 'n eienskap van behoeftes en begeertes
Af
1.Watter een is 'n nadeel van 'n informele sakeonderneming (1) oorhoofse koste, (2) ongereguleer, (3) skeppend
2.Waarsonder ons nie kan oorleef nie
3.Uitgestelde betaling
4.Watter een is 'n nadeel van 'n formele sakeonderneming (1) regsvereistes, (2) geloofwaardigheid, (3) tenders
6.Geld word van jou rekening verhaal
10.Ruil een ding vir 'n ander
11.Watter diens is op die verbruiker gerig
12.Watter een is 'n voordeel van 'n informele sakeonderneming (1) sekuriteit, (2) mikroleners, (3) werkloosheid
13.Geld wat gebruik word om 'n sakeonderneming op te rig
15.'n ..................... sakeonderneming moet volgens wet geregistreer word
22.Wettige betaalmiddel

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us