Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Persoonlike staat van netto waarde

EBW: Graad 7

1        
  2 3
     
     
4              
     
    5             6  
  7                
    8   9          
         
10             11    
         
  12           13          
    14       15        
        16  
    17      
           
  18                      
19        
20        
  21   22                            
  23                  
       
  24              
       
      25                      
26                          
    27                              
     

Dwars
1.My klerekas bestaan uit klere en skoene en is R....... werd
4.My meubels se waarde is R....
5.'n Plan hoe om toekomstige inkomste te bestee
7.Ek skuld R.......nog op my huis
8....word bereken deur die totatle uitgawes van totale inkomste af te trek
10.my huis is ................ werd(bate)
12.Spaargeld se totaal is: R...
13.Ek dra dit elke dag
14.Gee 'n ander naam vir 'tekort'
18.Bereken deur die totale skuld van totale besittings af te trek
22.Lopende koste van 'n sakeonderneming
23.'n Bate wat in die klaskamer is
24.Uitgawes oorskry inkomste, word 'n ...... wat tussen hakkies aangedui word
25.......ontvang vir die verhuring van eiendom
26.Wanneer jy vir 'n werkgewer werk, dan neem hy jou indiens...
27.Aankoop van bates in 'n sakeonderneming
Af
1.My klere-rekenings se uitstaande bedrag is R.........
2.Totale laste R....
3.Geld wat ek opsy sit vir toekomstige gebruik
4.Totale bates R...
6.Bates minus laste
7.My motors se waarde is R....
9.Rente te ontvang op spaargeld/beleggings
10.Totale netto waarde en laste
11.'n Bate wat ek gebruik van die huis na die skool
15.Ek het klere op 'n rekening gekoop
16.Word verdien uit die sakeonderneming se bedrywighede
17.Geld wat bestee word om 'n sakeonderneming te bedryf
19.Voorbeeld van 'n bate
20.Ek woon daarin, en het geld geleen om dit te koop
21.Langtermynbesparing

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us