Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Konjunkturer og nationalregnskabsbegreber

Jan Carstensen

Begreber i kapitlerne 1-3

1
 
 
2   3
4      
5        
         
         
         
          6
           
           
7                                    
         
     
   
   
8                    
   
   
9                                  

Vandret
7.Lande der påvirker hinanden
8.Et mål går ud over et andet
9.Udbudssiden=Efterspørgselssiden
Lodret
1.Virkningen af en øget efterspørgsel på BNP
2.Vækst over 2,5%
3.Udviklingen i BNP i faste priser
4.Fald i BNP
5.Faktor der begrænser multiplikatoren
6.Et økonomisk mål

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us