Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Opera 6.klasei.

Līga Siliņa

1           2 3 4
  5                
6      
7                
      8 9
         
  10               11 12  
      13          
14          
15                    
         
16              
    17              
     
  18     19 20
21           22                
       
       
23                
    24          
   
 

Horizontāli
1.Kas ir rokās putnu ķērājam?
5.Kas nodrošina izrādes muzikālo pavadījumu?
7.Labais burvis .........
10.Kā sauc operas ievadu?
13.Kādi zvaniņu šķindot liek kājām pašām dejā cilāties?
15.Kāds ir operas "Burvju flauta" mūzikas autora vārds ?
16.Skatuves mūzikas žanrs.
17.Kas iestudē izrādi?
21.Kam līdzīga ir Papageno raksturojošā melodija?
23.Kā sauc literāro tekstu, kas ir operas pamatā?
24.Kas atdarina putna svilpienu?
Vertikāli
2.Kā sauc vietu, kur notiek operas izrāde?
3.Kāda balss nepieciešama karalienes lomas izpildītājai?
4.Cik vārdi ir operas "Burvju flauta" mūzikas autoram?
6.Kāda karaliene darbojas operā?
8.Kādu instrumentu skaņas liek dejot ļaunajiem sargiem ļauno spēku valstībā?
9.Kāds instruments liek dejot ļaunajiem citās pasakās?
11.Kas sacer mūziku operai?
12.Kas ir Tamino?
14.Kā sauc putnu ķērāja draudzeni?
18.Kur ir operas dzimtene?
19.Kā sauc princesi?
20.Kas ir operas "Burvju flauta" pamatā?
22.Kā tiek attēlots operas sižets un varoņu pārdzīvojumi?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us