Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Komersanta darba organizācīja krustvardu mīkla

Kristians Stukovs

1 2
3                     4
        5
        6                  
  7                        
      8                 9
10   11                        
           
    12   13   14 15              
    16                        
  17           18   19  
        20                        
21                        
  22       23  
24                 25                    
             
  26 27             28   29    
30           31                
                 
  32                               33
             
          34            
  35                          
        36  
      37              
     
  38                          
    39          
     
40                                 41        

Horizontāli
3.darbinieku raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, sekmīgai darba uzdevumu izpildei
6.darbība vai darbību kopums, kuru īstenošana ieinteresētajām pusēm vai organizācijas mērķu sasniegšanai ir īpaši nozīmīga vai steidzama, kuru īstenošanai tiek mobilizēti nepieciešamie resursi un tā tiek īstenota pirms citu aktivitāšu īstenošanas vai steidzamības kārtā
7.Uzņēmumu apvienošanās vai pievienošanās
8.Pretēju interešu, uzskatu, mērķu sadursme
11.Ir darbinieka stimulēšana noteiktā rīcībai
15.Dažāda veida plānu izpildes vai darbības rezultātu pārbaude, novērošana, uzraudzība. Saimniekošanas praksē sastopama kvalitātes
16.Ir cilvēkiem izmantotais datu kopums
20.kad savu mantu sadala 2 vai vairākās daļās
21.Fiziska vai juridiska persona, kas nodibina iespējamo darījuma partneru savstarpējos sakarus
24.Paņēmienu un līdzekļu kopums kāda mērķa sasniegšanai. Atšķirībā no stratēģijas
25.persona , ar kuru sociālo pakalpojumu sniedzējam ir līguma, darījuma attiecības, vai ar kuriem saista kopīga darbība, pasākumi
27.Fiziska vai juridiska persona, kas iegādājas preces vai pērk pakalpojumus par naudu
31.zņēmējdarbības vai kādas citas darbības mērķu, to sasniegšanas līdzekļu un metožu noteikšana
32.Kad viena saimniecība parveidojās par citu saimniecības veidu
34.ir preču vai naudas aizdevumus pret attiecīgu procentu daļu kura nūs jādot
35.Nodibināšana, rīkošana, apvienošana vienā veselā, sakārtošana noteiktā sistēmā, piem., ražošanas
37.Ir patēriņa uzņēmuma ,kas saistīts ar preču ražošasn un pakalpojumu sniegšnana
38.zņēmuma finansiālais stāvoklis, ja tas nav spējīgs laikā vai pilnībā veikt paredzētos maksājumus
39.īsi un precīzi izteikts paziņojums par organizācijas pastāvēšanas nolūku
40.ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas
41.ir sabiedrības izpildinstitūcīja , kas vada un pārstāv sabiedrību
Vertikāli
1.cieši saistīta ar komunikāciju, bet tā vairāk ierobežojas tikai ar tehnisku informācijas nodošanu, un tiek uzskatīta kā vienvirziena vēstījums no sūtītāja saņēmējam
2.Ir komercreģistrs ierakstīts uzņēmuma nosaukums ko komersants izmantot komerdzarbība
3.kolēģu savstarpēja supervīzija, kur kolēģi savstarpēji apspriež sociālos gadījumus
4.Ir apvienošanās mehanisms un sadarbības līdzekļi
5.Ie ienākumi no akcījam
9.indivīda spēja ietekmēt un motivēt citus, lai efektīvi sasniegtu mērķi
10.Ikviena samaksāta ideju, preču vai pakalpojumu prezentācijas un virzīšanas forma
12.Ir stāvoklis vai rezūltāts ko izvriza un cenšās sasniegt ōrganizācīja
13.Ir informācījas domu un uzkats apmaiņ starp cilvēkiem viņu darbības procesā
14.Darbību kopums (plānošana, plānu īstenošana, pamatošana, kontrole, lēmumu pieņemšana u. c.), kas nepieciešams uzņēmējdarbībā: uzņēmuma, organizācijas veiksmīgai darbībai, darbinieku rosināšanai kvalitatīvi veikt darba pienākumus u. tml.
17.pakāpe, kādā organizācija sasniedz mērķi, vēlamo rezultātu, izpilda savas funkcijas salīdzinājumā ar resursu patēriņu
18.Persona, kura lieto vai patērē nopirktās preces vai izmanto pakalpojumus (nepārdodot tālāk)
19.nformācijas kopums, ko organizācijas darbinieki ieguvuši pētniecības procesā, pieredzē un mācoties
22.Kad 2 vai vairākas saimniecības apvienojās vienā lielā
23.ir naudas summa, ko gūst pārdodot produktus pēc izmaksu atskaitīšanas
26.Ir datu bāze par uzņēmumu
28.ir periods kad produkts , kad parādas tirgu un palēnām palielina viņa apjomu turgū
29.cilvēku grupa, ko saista kopējs mērķis un atbildība par rezultātu
30.ir atklāta saimnieciskā darbība (tirdzniecība, ražošana, pakalpojumu sniegšana), kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants. Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem. (1)
33.ar kuru parasti apzīmē dažādu vērtību iespējamu zaudēšanu nākotnē
36.Paņēmienu un līdzekļu kopums kāda mērķa sasniegšanai. Atšķirībā no stratēģijas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us