Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2
3
 
4
 
   
5
                         
6
       
7
                 
8
   
       
9
                     
         
   
10
   
11
           
           
 
12
       
 
13
                                   
         
 
14
               
   
15
16
   
           
17
                                   
 
18
                   
 
19
     
20
                           
21
         
         
22
                               
       
 
23
         
24
                   
 
25
         

Across
5.Visizplatītākais transporta veids.
7.Pie vairum – un mazumtirgotājiem pievienojas sīkie vairumtirgotāji, kuri pērk preces pie lielajiem vairumtirgotājiem un pārdod tās tālāk nelieliem mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kurus lielie vairumtirgotāji parasti neapkalpo. Kurš sadales kanāla līmenis tas ir?
9.Komersants, kas pilnvarots citas personas vārdā un labā pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot šo darījumu noslēgšanu.
13.Jebkura preču vai pakalpojumu realizācijas darbība, kad preci iegādājas ar mērķi pārdot tālāk vai izmantot biznesam.
14.Izvēloties transporta veidu jāņem vērā piegādes?
17.Juridiska persona, kas pārdod preces citai juridiskai personai vai reģistrētam individuālā darba veicējam.
18.Līdzekļu iegūšana, lai nodrošinātu sadales kanālu sekmīgu darbību.
20.Kuriem starpniekiem (vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem) ir īpašuma tiesības uz precēm, ko tie nogādā tirgū.
21.Ārpusveikalu tirdzniecība.
22.Juridiska persona, individuālā darba veicējs vai fiziska persona, kas pārdod preces pircējam, tas ir, galējam patēriņam.
23.Pasākumu kopums, ko īsteno uzņēmums, veidojot un virzot produktu plūsmu pie pircēja.
24.Kurā sadales kanālā ir divi starpnieki?
25.Ceļš, pa kuru produkts virzās no ražotājiem pie patērētājiem.
Down
1.Kādu sadales līmeņa kanālu veido ražotājs, kurš realizē preces tieši patērētājam?
2.Universālveikali.
3.Preču pārvadāšanas transporta veids.
4.Izvēloties transporta veidu jāņem vērā piegādes?
6.Viena no vairumtirdzniecības funkcijām.
8.Starpniekiem nepieder īpašuma tiesības uz precēm, bet viņi risina jautājumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nodošanu.
10.Persona, kas veic darījumus savā vārdā.
11.Viena no vairumtirdzniecības funkcijām.
12.Jebkura darbība, pārdodot preci vai pakalpojumus tieši galīgajam pircējam viņa personīgām, nekomerciālajām vajadzībām
15.Kurš sadales kanāls sastāv no viena starpnieka?
16.Informācijas vākšana, apstrāde produktu sadalē.
19.Ārpusveikalu tirdzniecība

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us