Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Recapitulare economie aplicată

Simona Roba

Găsiți cuvinte cheie studiate la economie aplicată

1
 
2
3
4
               
   
5
 
6
               
   
7
   
8
                 
         
     
     
9
10
                 
 
11
 
 
12
               
13
     
14
           
15
         
   
   
 
16
       
 

Across
4.O estimare pe o perioadă de timp a veniturilor și cheltuielilor previzionare
6.Un criteriu de diferențiere a membrilor unui menaj
8.O caracteristica a nevoilor este ca acestea pot fi ...
10.Tip de buget când veniturile sunt aproximativ egale cu cheltuielile
12.Tip de buget când veniturile sunt mai mici decât cheltuielile
14.Sursă de venit a unei familii
15.Persoane care locuiesc împreună, obțin venituri destinate achiziționării de bunuri și servicii și economisesc
16.Ansamblul trebuințelor specifice oamenilor fără satisfacerea cărora aceștia nu pot exista
Down
1.Nevoie complexă
2.Cheltuiala a familiei datorată statului
3.Tip de buget când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile
5.Satisafacerea nevoilor se face prin consum de bunuri și ...
7.O caracteristica a nevoilor este ca acestea pot fi ...
9.Nevoie elementara
11.Ansamblul elementelor utilizate în activitatea menajelor pentru satisfacerea nevoilor
13.Piramida nevoilor se mai numește și piramida lui ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us