Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Konsumentekonomi

Lili

Ekonomi åk 9

1
2
3
             
     
4
                   
       
       
5
         
6
   
           
       
7
         
             
           
       
 
8
 
 
9
             
   
   
   
10
               
   
11
               
   

Vågrätt
3.Kort som du kan betala med. Summan försvinner direkt
4.En lägenhet du köpt
6.Förkortning på Allmänna reklamations nämden
7.En plan över ekonomin
9.Lön efter skatt kallas
10.Person som köper och använder varor
11.När du köpt av företag på nätet har du detta i 14 dagar
Lodrätt
1.Har du inte betalat räkningarna i tid kan du få en sådan
2.Senaste dag som pengarna ska vara hos den som skickat fakturan
3.Du får byta varan men får inte pengar tillbaka
4.Lön före skatt kallas
5.En person som fyllt 18 är
6.Något man kommit överens om
7.Du lovar betala någon annans lån om den inte kan
8.Du klagar på ngt du köpt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us