Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Grāmatvedības ievads un Grāmatvedības dokumenti

Una Vītola

krustvārdu mīklu ar 20 jautājumiem par tēmu Grāmatvedības ievads un Grāmatvedības dokumenti

1
2
3
4
       
5
                                     
       
       
   
6
7
 
 
8
                 
9
     
   
10
   
         
11
 
12
                         
       
13
           
         
14
                           
15
16
 
     
17
           
   
18
                   
         
 
19
                   
     
 
20
           
 
 

Horizontāli
5.Bilancē viena kausā tiek "svērti" uzņēmuma iegūtie līdzekļi, kas tiek svērts otrā kausā ?
8.Kas aprēķina saistību koeficientu (riska koeficientu), kuru izsaka kā saistību attiecību pret pašu kapitāl?.
12.Kāds proces, nosaka, mēra un dara zināmu financiālo informāciju?
13.Kur raksta samazinājuma skaitļus?
14.Kā tiek saukta pārbaude, kas notiek vismaz reizi gadā un pārbauda faktisko atlikumu un novērtējumu naudā?
17.No cik līmeņiem sastāv, grāmatvedības normatīvās regulēšanas sistēma Latvijas Republikā?
18.Kas rodas pārdodot produkciju, sniedzot pakalpojumus, bet nesaņemot par to samaksu, kā arī uzņēmuma dibināšanas brīdī dibinātājiem neieguldot kapitāla pilnu summu (daļu)?
19.Bilances aktīva un pasīva pusei vienmēr jābūt kādām?
20.Bilancē var iegūt datus par uzņēmuma?
Vertikāli
1.Kas ir uzņēmuma vai amatpersonas likumīga pārbaude, ko veic īpaši lietpratīga persona?
2.Kuram pieder šis mērķis, nodrošināt informāciju uzņēmuma vadībai, lai tā pieņemtu lēmumus?
3.Kā sauc konta atlikumu ?
4.Kura ir grāmatvedības bilances daļa, kurā atspoguļots, kā uzņēmums ieguvis līdzekļus?
6.Kura Operācija (notikums, darjums), kas jāapstiprina ar attiecīgu dokomentu un uz kura jabūt rekvizītiem?
7.Kurš vārds ir cēlies no latīņu valodas bis lānx -divi svaru kausi?
9.Parasti valdības grāmatvedība ir....?
10.Kura grāmatvedības bilances daļa, ir tā kas atspoguļo uzņēmuma līdzekļu atspoguļojumu?
11.Kas ir izejvielas, materiāli, ko paredzēts izlietot produkcijas ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti pārdošana?
15.Kur raksta līdzekļu atlikumu un palielinājuma skaitļus?
16.Kurš uzskatāms dokomens, kas sastādīts citā, nevis pašu uzņēmumā?( Pirmais värds)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us