Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Komercdarbības formas

Ligita Druva

Prasmes atpazīt tēmā lietotos terminus.

1
2
 
 
3
4
                 
   
5
6
 
7
       
     
     
8
   
9
                         
 
 

Horizontāli
2.personālsabiedrība kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ja vismaz viena sabiedrības biedra atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo sabiedrības biedru atbildība nav ierobežota
4.komercreģistrā ierakstīta fiziska persona ( individuālais komersants) vai komercsabiedrība ( personālsabiedrība vai kapitālsabiedrība)
5.kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido akcionāru ieguldīts kapitāls
7.briesmu un draudu iespēja, pārdroša rīcība, cerot uz pasākuma labu izdošanos
9.datu bāze par komersantu un viņa veikto komercdarbību
Vertikāli
1.personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret tās kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas.
2.atklāta saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants
3.nauda vai citas vērtības naudas izteiksmē, kas ir ieguldītas uzņēmumā nepieciešamo ražošanas līdzekļu iegādei, lai uzsāktu vai turpinātu ražošanu
6.kapitālsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido darbinieku ieguldītais īpašums
8.fiziska persona, kura veic komercdarbību un kā komersants ieraksts komercreģistrā

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us