Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
           
2
       
 
3
 
4
                   
5
     
 
6
                 
     
 
7
           
     
 
8
               
 
9
             
 
10
                       
 

Across
1.Jums sadarbības partnerim nepieciešams iesniegt svarīgus dokumentus. Kādu dokumentu rakstīsiet?
4.Atbildes vēstules – raksta atsaucoties uz _____________vēstuli.
6.Oficiāls dokuments, ko iesniedz augstākstāvošai iestādei vai amatpersonai ar lūgumu kaut ko izskatīt, izlemt, atrisināt, ir.....
7.Rakstot tekstu tikai ar lielajiem BURTIEM elektroniskajā komunikācijā nozīmē, ka Tu
8.Ko raksta uz aploknes?
9.E-pasta vēstules beigās pēc pamatteksta vēlams norādīt.............
10.Dokuments, kuru pēc amatpersonas rīkojuma vai pieprasījuma rakstiskā veidā sniedz persona par kādu savu vai citas personas rīcību vai notikumu, ir ...
Down
2.E-pasta vēstuli uzsāk ar .............
3.Dokuments, ar kuru kaut kas tiek ziņots, darīts zināms iestādei, organizācijai, uzņēmumam vai amatpersonai, ir....
5.Sarakstes dokuments.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us