Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Crossword

Martins Gulbis

crossword

1
2
3
4
       
5
                 
         
 
6
               
       
     
7
8
     
     
     
     
9
               
   
10
     

Across
5.Mīklu risināšana ar krustojošiem vārdiem
6.Radošuma izpausme, izmantojot dažādus medijus
9.Dizainu veidošana ar zīmēšanas rīku
10.Iesaistīšanās stratēģiskās galda spēlēs
Down
1.Mazu priekšmetu kolekcionēšana un tirdzniecība priekam
2.Glezniecība ar akvareļiem uz papīra
3.Dažādu objektu celtniecība un montāža
4.Intereses par literatūru un rakstu darbiem
5.Vizuālās mākslas veidošana ar dažādiem materiāliem
7.Spēlējot mūzikas instrumentu ar stīgām.
8.Iesaistīšanās stratēģiskās cīņās uz šaha galda

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us