Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
 
3
4
                                                   
     
 
5
                       
6
7
         
 
8
                                               
         
 
9
                               
10
   
           
           
 
11
                               
           
12
                                                   
           
         
13
 
 
14
                               
             
 
15
                                 
             
             
 
16
                                       
             
   
17
                       
           
18
                                 
         
19
                                       
     
20
                 
21
                             

Across
4.Jaukto pētījumu dizains, kuru ietekmē pētījuma mērķī vai pētījuma jautājumos atspoguļotā pētnieka izvēlētā teorētiskā perspektīva, kas nosaka visas pētnieka metodoloģiskās izvēles. Šim dizainam var izmantot gan paralēlā triangulācijas dizaina, gan paralēlā iedarinātā dizaina struktūru.
5.Veids, kā organizēt zināšanas noteiktā realitātes sfērā. Tā nosaka zinātniskās darbības teorētiskos un praktiskos vispārīgos principus un paņēmienus vai arī pētījuma pārskata daļa, kurā pētnieks apraksta to, kā tika veikts pētījums.
8.Jaukto pētījumu dizains, kur pētnieks izmanto divas dažādas metodoloģijas, lai apstiprinātu, savstarpēji validizētu vai ar faktiem pamatotu atklājumus viena konkrēta pētījuma ietvaros. Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguve notiek paralēli, vienā pētījuma posmā. Datu integrācija notiek vai nu rezultātu interpretācijas posmā vai arī jau datu analīzes posmā, transformējot kvalitatīvus datus kvantitatīvajos, un otrādi.
9.Pētījumu dizains, kurā tiek salīdzināts interesējošā veselības iznākuma biežums respondentiem eksponētajā un neeksponētajā grupā noteiktā reālajā laikā. Šos pētījumus sauc arī par sekošanas pētījumiem un longitudināliem pētījumiem.
11.Kvantitatīvajā pētījumu stratēģijā: pētījuma dizains, kurā dati tiek iegūti noteiktā izlasē un pētījuma rezultāti tiek vispārināti uz citiem gadījumiem, kas pieder pie tās pašas populācijas, vai tiem, kuriem ir tādas pašas iezīmes kā pētījuma izlasei.
12.Jaukto pētījumu dizains, kas sastāv no diviem atsevišķiem secīgiem datu ieguves posmiem, kuru rezultāti tiek integrēti pētījuma interpretācijas posmā. Šī pētījuma dizaina pamatā ir kāda teorētiskā perspektīva (konceptuāla atskaites sistēma, specifiska ideoloģija vai kādas grupas vai parādības aizstāvība).
14.Pētījumi, kas balstās pozitīvisma paradigma. Veic pēc līdzīgiem principiem. parasti tiek pielietoti eksperimentālie un neeksperimentālie dizaini.
15.Metode vai plurālistiska pieeja, kas izmanto dažādas metodes, lai apskatītu pētījuma tēmu no dažādiem viedokļiem un radītu daudzveidīgu datu kopumu. Galvenokārt tiek lietota, lai kontrolētu pētījuma rezultātu zinātnisko stiprumu
16.Jaukto pētījumu dizains, kur prioritāro kvalitatīvo datu ieguvei un analīzei seko kvantitatīvo datu ieguve un analīze, bet abas stratēģijas tiek integrētas pētījuma rezultātu interpretācijas posmā. Dizaina mērķis parasti ir izmantot kvantitatīvos datus un rezultātus, lai bagātinātu kvalitatīvo rezultātu interpretāciju.
17.Populācijā dabiski sastopama kopa, līdzīgu lietu vai cilvēku grupa, kas atrodas cieši kopā.
18.pētījuma dizains, kas norāda pētījuma norises laiku un analizē pagatnē notikušus faktus
19.Datu integrācijas pieeja jaukto pētījumu dizainā, kas paredz kvalitatīvo datu tekstu vai attēlu formā kombināciju ar kvantitatīviem datiem skaitliskā formā.
20.Pētījum adizains, kas savac un apkopoinformaciju un sniedz atbildes par biežumu, izplatību.
21.Uz pierādījumiem balstīts medicīnas kontekstā pēc gūto pieradījumu stipruma vajākais pētījuma dizains.
Down
1.Pēc iegūto pierādījumu stipruma šis ir drošākais pētījuma veids cēloniskās jeb kauzālās saistības pārbaudei.
2.Jaukto pētījumu dizains, kur vienā datu ieguves posmā vienlaikus tiek vākti gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi dati un metodoloģija ar mazāku prioritāti tiek iedarināta (ievīta jeb integrēta) metodoloģijā ar augstāku prioritāti. Iedarinātā metodoloģija var palīdzēt atbildēt uz citu pētījuma jautājumu vai meklē informāciju no citas perspektīvas.
3.Pētījumu dizains, kuru raksturo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguve, analīze un kombinēšana viena pētījuma vai pētījumu sērijas ietvaros ar mērķi atrisināt pētījuma problēmu vai realizēt vienotu pētījuma programmu.
6.Jaukto pētījumu dizains, kur prioritāro kvantitatīvo datu ieguvei un analīzei seko kvalitatīvo datu ieguve un analīze un abas stratēģijas tiek integrētas pētījuma rezultātu interpretācijas posmā. Dizaina mērķis parasti ir izmantot kvalitatīvos rezultātus, lai izskaidrotu kvantitatīvā pētījuma rezultātus.
7.Strukturēts datu analīzes process, kurā par noteikto pētījuma jautājumu tiek veikta visu pieejamo oriģinālo pētījumu rezultātu sintēze, izmantojot stingras noteiktas metodes.
10.Novērojums, kas ir raksturojums ar skaitli, kas izsaka daudzumu. Var būt diskrēti (parasti iegūst skaitot) un nepārtraukti (iegūst mērot)
13.Lai korekti pārbaudītu intervenču efektivitati, ieteicams pētījuma izmantot.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us