Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
 
3
 
4
5
         
6
 
7
             
8
         
 
9
     
     
10
 
 
11
12
 
13
           
14
                 
         
       
   
15
 
16
                   
     
17
   
 
18
               
19
     
20
       
21
 
22
 
   
23
     
24
                         
         
25
 
26
                           
         
27
           
28
               
       
 
29
             
30
         

Across
5.Kur notika otrais internacionālais kongress?
7.Kāds ir turpinājums lugas nosakumumam “Pūt…….”
8.Kādu darbu tulkoja Rainis no 1808 līdz 1832 gadam?
13.Kāds talants parādījās Rainim izsūtījumā Slobodskā?
14.Kādu valodu papildus skolai apguva Rainis?
16.Kādā fakūltāte iestājās Rainis Pēterburgā
18.Ar ko Rainis slimoja Šveicē?
20.Kur vairākus gadus nostrādāja Rainis?
24.Kur Rainis uzturējās 1904 gadā?
26.Kādā kustībā piedalījās Rainis?
27.Ar kuru pakāpes apliecību Rainis pabeidza skolu?
28.Kur Rainis strādāja par advokātu?
29.Kas bija Raiņa dzīvesbiedrene?
30.Uz kurieni labrātīgā trimdā devās Rainis ar Aspaziju?
Down
1.Kāds ir Raiņa īstais vārds?
2.Kā sauc Raiņa mammu?
3.Kāds bija Raiņa studiju drauga vārds?
4.Uz kādu vietu tika izsūtīts Rainis 1899. Gadā?
6.Kāds bija Raiņa uzvārds kad viņš emigrēja uz Šveici?
9.Kā sauc Raiņa tēti?
10.Kur salaulājās Rainis ar Aspaziju?
11.Kuras pilsētas ģimnāzijā mācījās Rainis?
12.Kāda žanra poēma ir “saules gadi”
15.Kādā vietā Rainis dzīvoja Šveicē?
17.Kas ir “Zelta zirgs”?
19.Kas bija Rainis laikrakstam “Dienas lapa”
21.Kurā Rīgas teātri Raiņa līgas ir izpelnījušās plašu populitaritāti
22.Kā sauc Raiņa pirmo īso stāstu?
23.Kas bija Raiņa pagaidu nometinājuma vietu?
25.No kuras vietas Latvijā ir Rainis?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us