Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Litt om Norge

TaWi

1
     
2
3
   
 
4
5
 
6
   
7
     
8
     
9
 
10
 
     
11
               
           
 
12
                     
13
         
14
       
15
     
16
     
         
     
17
   
18
       
 
19
20
     
21
     
22
 

Vannrett
1.en smal stripe med sjøvann mellom to landområder (f.eks. fastlandet og ei øy)
3.en vei over vann som vi kan gå eller kjøre på fra den ene siden til den andre
5.is som alltid ligger på fjellet og ikke smelter om sommeren
7.et sted på kysten der sjø går langt inn i landet
9.møtested mellom land og sjø
11.en veldig høy og bratt bakke av stein og jord, som er over 600 meter
12.et symbol, et enkelt bilde for en kommune
14.et lite og enkelt hus på fjellet, i skogen eller utenfor byen
15.vann som renner gjennom landet
16.et stykke dyrket mark der bonden har plantet f.eks. poteter eller korn
17.en lav plass mellom to fjell
18.en liten innsjø inne i landet
19.et vann inne i landet, med land rundt hele vannet
22.en ikke veldig bratt og høy bakke, vanligvis lavere enn 600 meter
Loddrett
1.veldig mange trær som står sammen på et sted
2.et symbol, et enkelt bilde for en stat
3.vann som renner på land, men ikke dyp og ikke bred som ei elv
4.et symbol, et enkelt bilde for et fylke
6.et sted der folk både bor og jobber med jord og husdyr og produserer mat
7.ei elv som faller ned fra et fjell
8.jord som bønder bruker til å dyrke planter til mat (f.eks. frukt, grønnsaker eller korn)
10.mye saltvann som ligger mellom land
13.et vått område med mye vann, planter og mygg, som det er vanskelig å gå på
14.et veldig stort og åpent område med saltvann
20.en liten bit av land på kysten som stikker ut i vannet
21.et stykke land med vann rundt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us