Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
 
2
           
 
3
           
4
 
 
5
6
         
7
           
     
   
8
             
 
 
9
         

Across
2.Kad kādam ir labs joks
3.Cilvēks kas ar neko nenodarbojās dzīvē
6.Pārmētīgi cenšās iegūt un uzkrāt materiālas vielas
7.Cilvēks kas izturās atsaucīgi pret citiem
8.Cilvēks kas nodarbojās ar sportu daudz
9.Tāds kam nav izcilņu
Down
1.Ar labām runas dāvanām
4.Cilvēks kas ir saistīts ar ko ļoti nevēlamo
5.Cilvēks kas ir nerunīgs

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us