Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Elza Brauere 8.b

1
 
 
2
 
3
       
4
   
     
5
   
6
             
   
7
   
         
       
8
 
           
9
                           
       
 
10
 
11
   
     
12
                   
         
13
       
         
14
                   
         
 
15
                           
   
16
                 

Across
2.kādā valodā runāja lielākā daļa garīdznieki
6.iedzīvotāji kas maksā nodevas
9.cars kas 1861. gadā atcēla dzimtsbūšanu (2 vārdi)
12.kārtības tiesa, kas iztiesāja zemnieku pārkāpumus (2 vārdi)
14.izdeva grāmatu “ Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimta beigās” (uzvārds)
15.saimniecības kuras izpirka zemnieki
16.zemes nomas maksa
Down
1.pils kuru 19. gs sākumā uzbūvēja grāfs Jozefs Heinrihs Borhs ( 2 vārdi)
3.muižnieku sanāksme Baltijas guberņās
4.kā bieži tiek dēvēts laiks pēc dzimtbūšanas atcelšanas (2 vārdi)
5.vācu muižnieks kas gribēja uzlabot latviešu zemnieku dzīves apstākļus (uzvārds)
7.skola kurā mācījās Garlībs Helvigs Merķelis (2 vārdi)
8.pārkrievošana
10.uzrakstījis vairāk kā 300 rakstus par Latgali (uzvārds)
11.izdeva darbu par Latgali ar nosaukumu “inflanty” (uzvārds)
13.Latgales turīgākie muižnieki 1860

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us