Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Migrācijas termini

Eiropas migrācijas tīkls

1
 
 
 
2
   
   
3
               
   
   
4
   
     
     
     
     
     
5
                         
   
   
 

Horizontāli
3.Eiropas Savienības statistikas dienests Eiropas Komisijā.
5.Ekonomiskais migrants, kas pieņemts darbā uz ierobežotu vienošanās laiku un nodarbinātību.
Vertikāli
1.ES kontekstā trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks, kas saskaņā ar Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un Protokolu par bēgļu statusu ir iesniedzis starptautiskās aizsardzības pieteikumu, attiecībā uz ko galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
2.Vispārējas juridiskas garantijas, bez kurām indivīdi un grupas nevar nodrošināt savas pamatbrīvības un cilvēka cieņu un kuras bez jebkādiem nosacījumiem vienādi attiecas uz ikvienu cilvēku neatkarīgi no tautības, dzīvesvietas, dzimuma, nacionālās vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, reliģijas, valodas vai jebkura cita statusa saskaņā ar valsts tiesību sistēmu.
4.ES kontekstā darbība, ar kuru persona I) kas iepriekš ir dzīvojusi citā ES dalībvalstī vai trešajā valstī, izveido savu pastāvīgo dzīvesvietu ES dalībvalsts teritorijā uz laikposmu, kas ir vai ir paredzams, ka būs vismaz 12 mēneši; vai (ii) kas iepriekš pastāvīgi dzīvojusi ES dalībvalsts teritorijā, pārtrauc pastāvīgu dzīvi ES dalībvalstī uz laiku, kas ir vai ir paredzams, ka būs vismaz 12 mēnešus.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us