Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Atomfizikas un kodolfizikas pamati.

Edgars Vidiņš *I-3*

1               2  
  3
4                    
   
5 6          
   
7                  
8     9 10
  11        
    12       13  
        14                
             
15                      
         
    16         17    
  18              
19              
 
 
20          
 

Horizontāli
1.Parotonus un neitronus atomā kodolā saista?
4.20.gs. sākumā veica ekspermentus lai noskaidrotu atoma uzbūvi bija Ernests?
6.Atoma kodola satāvā q ir kodola?
7.Atoma kodols sastāv no diviem elementiem no protoniem un?
14.Spontāns starojums nav?
15.Viena un tā paša elementā atoms kas atšķiras tikai ar neitronu skaitu kodolā, sauc pa attiecīgā elementa?
16.Ernesta ideju tālāk atīstīja Bors, izveioja Rezerforda Bora kādu modeli?
18.Inducēto starojumu izmanto koherentas gaismas ģenerēšanai īpašam ierīcēm?
19.Ernests izveidoja atoma planetāro?
20.Atoms satāv no centrālā?
Vertikāli
2.Ikārtu kurā norisinās vadāma kodolu dalīšanās rekcija sauc par?
3.Cik ir Bora postulāti?
5.Lēno neitronu kodolreaktoru var būt homogēnie un?
8.Ernests atoma planetāro modeli izveidoja, pamatojoties uz klasiskās fizikas?
9.Bez spontāna starojuma ir iespējams ari inducētais jeb piespiedu?
10.Ernesta darbu tālāk attīstīja?
11.Šis daļiņas sauc par?
12.Atoma enerģiju izstaro kadā veidā?
13.Pēc Bora teorijas, katrai stacionārai orbītai atbilst noteikta?
17.Vismazāk enerģijas elektronam ir tad, kad tas atrodas uz pirmās stacionārās?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog