Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Lietu (īpašuma) Tiesības

Andrejs Paisums

veiksmi!

1 2
   
    3 4 5
6                   7                
         
         
    8                    
         
         
9        
       
  10                
       
       
       
  11                          
     
12                                  
   
 
 
 

Across
6.Viens no ķīlas veidiem, kam raksturīga kustamu lietu ieķīlāšana, nenododot tās valdījumu.
7.Kāds no lietu tiesību institūtiem.
8.Nekustamā īpašuma apgrūtinājums, kas uzliek nekustamā īpašuma īpašniekam pienākumu pašam veikt kādas darbības.
10.Viens no tiesību institūtiem.
11.Tiesības, kas attiecas uz konkrētu lietu (priekšmets – lieta).
12.Kā sauc apgrūtinājumu, kad nekustamā īpašniekam ir jāuztur onjekts, kas ir koplietošanā ar sabiedrību?
Down
1.Kādas ir lietu tiesības?
2.Tiesības, kuras tiek izmantotas konfliktu gadījumos, kad saduras saistību tiesības ar lietu tiesībām
3.Tiesības, kas attiecas uz noteiktu personu vai personu loku (priekšmets – darbība).
4.Īpašas tiesības uz svešu lietu.
5.Sinonīms vārdam "Valdījums"
9.Lietu tiesību vienmēr jāsaista ar ...?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog