Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis

Agnė Rakauskaitė

Pedagoninės minties raida

1 2
3 4 5              
       
6 7                     8
           
9             10            
         
11           12              
        13
  14                      
      15            
16   17    
        18  
19                          
      20   21
    22                    
           
         
23                   24                
         
     
25                    
26            

Across
4.Mokiniai, kurie turėjo visą laiką tylėti.
7.Humanistas pirmasis įkūręs Lietuvos vidurinę mokyklą.
9.Kokiame universitete mokėsi B. Kęstutaitis ir M. Kirsmantas?
10.Auklėjmo procesą J. Herbertas skirsto į tris dalis: dorovinį auklėjimą, mokymą ir ...
11.Sielos rūšys pagal Aristotelį: augalinė, gyvūninė ir ...
14.Jis išgarsėjo savo retorikos veikalu "Iškalbos praktika".
15.A. Maceina manė, kad pirmiausia tautinės ypatybės atsiranda ir išsiplėtoja ...
19.Graikų ugdymo principai: paideijas, visuomeniškumas ir ...
22.Kas suformulavo dėsnį "drausmė laisvėje"?
23.Romėnų filosofas žinomas savo veikalu "De Orate".
24.Prieš kokią mokyklą pasisakė J.-V. Gudaitis?
25.Feodalas, kuris turėjo aukščiausią laipsnį viduramžiaias.
26.Daukšos prakalba į skaitytoją kitaip.
Down
1.Kas pasakė, kad auklėjimas šeimoje - asmenybės formavimosi pagrindas?
2.Pirmosios Lietuviškos knygos sudarytojas, vertėjas ir redaktorius.
3.Veikėjas parašęs "Džentelmeno auklėjimas".
5.... įvedimo Lietuvoje proga 1387m. buvo pastatyta Vilniaus Katedra ir Katedros mokykla.
6.Atėnų aristokratijos atstovas, paskelbęs aristokratijos amžino viešpatavimo teoriją.
8.Davidas de Croli į vaikų darželius įvedė darbo planą ir ...
12.Atėnuose 7-14m. berniukai mokėsi ... mokykloje.
13.Žmogus įsteigęs institutą charakteriui lavinti, kuris sujungė visas jo aukštesniąsias įstaigas.
16.Renesanco epochoje atsirado privačios ir ... mokyklos.
17.Žmogus sukūręs pažymių sistemą, egzaminus, tvarkaraščius, bausmes ir pagyrimus.
18.Žmogus smulkiai aprašęs jaunesniojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos etapus.
20.Žmogus 1859m. valstiečių vaikams atidaręs kaimo mokyklą.
21.Kiek žmonių sudaro Lietuvos Edukacinę komisiją?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog