Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis apie filosofus ir Pedagoginės minties raidos sąvokas

Lina Indrišiūnaitė (IU07A)

1 2   3              
4                    
    5
6                          
      7
8                       9  
  10                  
11          
    12       13            
  14                        
            15          
16                          
     
  17                 18            
   
    19 20
21                  
    22  
23   24    
25             26            
  27                  
        28      
29               30            
     
 
31            

Across
2.Kaip vadinamos fizinio auklėjimo mokyklos, kuriose vaikai buvo mokomi nuo 12 - 16 m?
4.Koks filosofas buvo iškilęs senovės Graikijos viršūnėje?
6.Kas pasak Aristotelio atitinka prigimtį?
8.Kas yra Renesanso veikėjai?
10.Žinios susietos su gyvenimu. Kas tai?
13.Koks prancūzų filosofas pasiūlė laikytis apgalvoto vaikų dienos režimo?
14.Ką vadiname vienas kito gerbimu?
15.Koks yra jutiminis pasaulis?
16.Koks filosofas buvo Plutonas mokinys ir Aleksandro Makedoniečio auklėtinis?
17.Kas teigė, kad vaikų ugdymo pagrindą sudarė besimokančiojo vaiko laisvė, pagalba jam ir visiškai prievartos atsisakymas?
18.Kas įsteigė 1901 m. specialią mokyklą specialių poreikių vaikams?
21.Kas suskirstė auklėjimo procesus į 3 dalis?
25.Koks prancūzų humanistas, utopistas pasiūlė mokymą susieti su darbu?
26.Kas yra žmogaus abstrakcijos?
27.Koks filosofas buvo Sakrato makinys?
28.Koks prancūzų filosofas pirmas paminėjo laisvą auklėjimą?
29.Koks lietuvių profesorius pagrindinį dėmesį skyrė vaiko psichikai, individualybei stengdamasis konkrečiai suvokti psichiką?
30.Kas yra karinis paruošimas?
31.Kieno auklėjimas vadinamas riteriniu?
Down
1.Kokia teorija tvirtino, kad bendrosios sąvokos neegzistuoja?
3.Koks žymus rusų, visų sričių žinovas įvedė pagyrimus, papeikimus, bausmes, sukūrė pamokų tvarkaraščius?
5.Koks italų filosofas mokyklas vadino džiaugsmo namais?
7.Koks filosofas teigė, kad pasaulio struktūros, fizinės daiktų prigimties neįmanoma pažinti, kad žmonės gali pažinti tik tai patys save?
9.Kaip vadiname, kai reikia atkreipti fiziniam darbui, protiniam ugdymui dėmesį?
11.Koks Senovės Romos filosofas išleido veikalą "Deoratoi"?
12.Kokia yra įžymi italijos ikimokyklinio ugdymo specialistė, kuri dirbo su problematiškai atsilikusiais vaikais pradinėse mokyklose?
19.Koks vokiečių pedagogas įvedė sąvoką " Vaikų darželis"?
20.Koks lietuvių dramaturgas, filosofas nurodė, kad auklėjimas turi suformuoti sąvarankišką vaiko asmenybę?
22.Kas įkūrė mokyklą vaikams nuo 1 - 6; 6 - 10; saugusiems ir jų vaikams?
23.Koks filosofas buvo Romos pedagogas?
24.Kokia teorija tvirtino, kad bendrosios sąvokos neegzistuoja aukščiau už daiktus?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog