Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Riņķa līnijas un taisnstūra 40 maģiskie noslēpumi

Nauris Meija 1.e

Matene

1
2     3      
   
   
 
 
4  
  5  
6   7               8 9 10
11            
        12                  
13                    
          14          
  15 16                              
             
17 18 19                          
               
20                   21              
      22    
  23       24     25        
           
    26      
      27           28
    29  
30          
31                  
 
32     33       34  
  35  

Horizontāli
2.Kam divas malas ir savstarpēji paralēlas, bet atlikušās divas nav savstarpēji paralēlas..?
7.Hordu, kas iet caur centru, sauc par..?
12.Riņķa rādiusu mēdz sauc arī par..?
13.Kā sauc attālumu no riņķa līnijas centra līdz riņķa līnijai ir..?
14.Katrā rombā var ievilkt riņķa ...?
16.Romba diagonāles ir ...?
19.Rombs ir gan paralelograms,gan ...?
20.Perpendikuls kas savieno trapeces paralēlās malas vai to pagarinājumus sauc par trapeces ...?
21.Paralēlās malas sauc par trapeces..?
23.Taisnstūris ir paralelograma speciāls gadījums, kam visi leņķi ir..?
25.Četrstūris, kura visas malas ir vienāda garuma..?
27.Riņķa līnijas smaguma centrs sakrīt ar tās..?
29.Jebkuras trapeces viduslīnija ir paralēla tās pamatiem? (Jā/nē)
30.Riņķa līnijas vispārinājums trīs dimensijās ir...?
31.Trapeces viduslīnija ir...?
32.Paralelograma leņki ir ...?
34.Vai uz jebkura četrstūra var apvilkt riņķa līniju ja tā pretējo leņķu summa ir 180°?(Jā/nē)
35.Ap jebkuru taisnstūri var apvilkt riņķa līniju? (Jā/Nē)
Vertikāli
1.Ja riņķa līniju pagriež ap tās centru pa jebkuru leņķi, tā sakrīt pati ar..?
3.Trapeces augstums ir attālums starp tās...?
4.Taisnstūra diagonāļu krustpunkts sakrīt ar tā smaguma...?
5.Romba diagonāles ir romba leņķu ...?
6.Sekantes daļu, kas atrodas riņķa līnijas iekšpusē, sauc par...?
8.Par kādu trapeci sauc trapeci kura viena sānu mala ir perpendikulāra abiem pamatiem..?(1vards,bez pielikuma "trapece")
9.Paralelograms un divi trijstūri veido..?
10.Romba diagonāles krustojoties veido taisnu..?
11.Ar P apzīmē taisnstūra..?
14.Ar S apzīmē taisnstūra...?
15.Jebkura taisne, kas iet caur riņķa līnijas centru, ir tās simetrijas..?
16.Kvadrāts ir gan rombs,gan taisnstūris,gan...?
17.Četrstūris ar vienādiem leņķiem un vienādām malām ir..?
18.Trapeces laukumu var aprēķināt, zinot tās pamatu garumus un..?
21.Taisnstūra diagonāles ir vienāda garuma un krustpunktā dalās uz..?
22.Riņķa līnijas daļu starp diviem tās punktiem sauc par..?
24.Rombam piemīt visas paralelograma īpašības? (Jā/nē)
26.Taisni, kas iet cauri diviem dažādiem riņķa līnijas punktiem, sauc par..?
28.Vai Jebkurai vienādsānu trapecei var apvilkt riņķa līniju? (Jā/nē)
33.Vai trapecei piemīt visas paralelograma īpašības?(Jā/nē)
34.Taisnstūrim ir diagonāles vienādas? (Jā/nē)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog